Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Αποφ-Α5/2280/13-12-83                     (ΦΕΚ-720/Β/13-12-83)
[ΙΣΧΥΕΙ από 13-12-83]  Υγ_Δξις-Α5/2280/83    (ΦΕΚ-720/Β/83)
(Αποφ-Α5/2280/83 Αποφ-2280/83 Υγ_Δξις-Γ1/4307/69 Αποφ-Γ1/4307/69)
(Υγ_Δξις-4307/69 Αποφ-4307/69)
ΑΡΘΡΟΝ-3. Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων - Ποιότητα νερού αποδεκτών.
ΑΡΘΡΟΝ-4. Διάθεση στερεών αποβλήτων και ιλύων  (βιομηχανικά και αστικά).
ΑΡΘΡΟΝ-5. Ραδιενέργεια.

ΑΡΘΡΟΝ-3.   Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων - Ποιότητα νερού αποδεκτών.

1. Απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους λυμάτων και  βιομηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού ή την  καθαρότητά τους, απ' ευθείας στις λίμνες Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου και στα ρέματα που εισρέουν σ'  αυτές, καθώς και στους αγωγούς μεταφοράς του νερού.
2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, αφού ληφθεί άδεια (Αρθ-6 της παρούσας) η διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Βοιωτικό Κηφισό, στον ποταμό Μόρνο και στους παραπόταμους,
ρέματα, αποστραγγιστικές τάφρους κλπ. που εισρέουν σ' αυτούς και σε σημεία που απέχουν σε απ' ευθείας απόσταση πάνω από 10000 μέτρα από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Υλίκης και
Μόρνου αντίστοιχα, εφ' όσον, πέρα από τις γενικές απαγορεύσεις του Αρ-2 έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού, ώστε τα νερά των παραπάνω αποδεκτών έξω από την ζώνη αραίωσης των
αποβλήτων να ικανοποιούν τις τιμές των παραμέτρων ποιότητας του  Παραρτήματος Ι, στήλες 7 και 8.
3. Κατά τη διάθεση των λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων:
α. Οι τιμές συγκέντρωσης των αντίστοιχων παραμέτρων στα νερά των λιμνών Υλίκης, Παραλίμνης, Μαραθώνα, Σταμάτας και Μόρνου δεν θα υπερβαίνουν τα όρια των στηλών 3 και 4 του Παραρτήματος Ι.
β. Οι τιμές συγκέντρωσης των παραμέτρων στα νερά των ποταμών Βοιωτικού Κηφισού, Μόρνου και των παραποτάμων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων κλπ. που εισρέουν σ' αυτούς, κατά την περίοδο της ελάχιστης παροχής και σε απόσταση μέχρι 10000 μέτρα από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών της παρ.3α, δεν θα
υπερβαίνουν τα όρια των στηλών 3 και 4 του Παραρτήματος Ι.
4. Η θερμοκρασία του νερού των αποδεκτών που αναφέρονται παραπάνω δεν θα μεταβάλλεται μετά την διάθεση σ' αυτούς λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων πέρα από  ± 5°C και σε απόσταση μέχρι 50 μέτρα το πολύ από το σημείο εκβολής. (Περισότερες Πληροφορίες ΕΥΔΑΠ τμήμα Τοπογραφικού τηλ.7701411 εσωτ.333 Κυρία Κόττα Γαβρά)
5. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των όρων των παρ.2, παρ.3 και παρ.4 δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή ποιότητα των νερών στον αποδέκτη, πρέπει οι όροι αυτοί να αναπροσαρμοστούν προς το αυστηρότερο με κοινές νομαρχιακές αποφάσεις, των κατά περίπτωση ενδιαφερομένων νομαρχιών.
6. Οι προσδιορισμοί συγκεντρώσεων των παραμέτρων θα ικανοποιούν την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΟΚ-869/79, ΕΟΚ 869/79, Αποφ-869/79 (ΕΟΚ) και θα γίνονται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους του ΕΛΟΤ.
Σε περίπτωση έλλειψης πρότυπων μεθόδων ΕΛΟΤ θα ισχύουν οι μέθοδοι που περιγράφονται στην πρόσφατη έκδοση του εγχειρίδιου πρότυπων αναλύσεων "Standards methods for the examinations on Water and Waste Water" των ΗΠΑ.
7. Ο προσδιορισμός των περιοχών και αποστάσεων που ορίζονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται στο Χάρτη του Παραρτήματος V.

ΑΡΘΡΟΝ-4.  Διάθεση στερεών αποβλήτων και ιλύων (βιομηχανικά και αστικά).

1. Επικίνδυνα (τοξικά, ραδιενεργά, εύφλεκτα, εκρηκτικά κλπ) στερεά απόβλητα ιλύος προερχόμενα από τις σχετικές βιομηχανίες ή βιοτεχνίες της περιοχής Μόρνος της παρούσας διάταξης και ειδικότερα οι ουσίες που περιέχονται στο Παράρτημα II, δεν θα προσκομίζονται με τα άλλα απορρίμματα αλλά θα συγκεντρώνονται, μεταφέρονται και διατίθενται χωριστά με ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτη ή νομέα του χώρου απ' όπου προέρχονται, μετά από
έγκριση της Νομαρχίας σύμφωνα με τη καθοριζόμενη διαδικασία στα Αρθ-9 παρ.1 και Αρθ-5 παρ.1 της Υγ_Δξις-Ε1β/301/64 ή όπως προβλέπεται σε τυχόν ισχύουσες ειδικές διατάξεις.
2. Η διάθεση της ιλύος που προέρχεται από βιολογική επεξεργασία αστικών λυμάτων πρέπει να γίνεται μετά από έγκριση της Νομαρχίας.
3. Οι χώροι τελικής διάθεσης των στερεών αποβλήτων της παρ.1 θα καθορίζονται μετά από υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής που προτείνεται και θα είναι οπωσδήποτε εκτός των λεκανών απορροής των αντίστοιχων λιμνών και σε καμμιά περίπτωση πλησιέστερα των 1500 μέτρων από την ανώτερη στάθμη των λιμνών.

ΑΡΘΡΟΝ-5.   Ραδιενέργεια.

1. Η ολική ραδιενέργεια των ισοτόπων που περιέχονται στο πόσιμο νερό πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή τιμή.
2. Για την εκτίμηση της καταλληλότητας του πόσιμου νερού από πλευράς ύπαρξης ραδιενεργών ισοτόπων, προσδιορίζεται καταρχήν η ολική ραδιενέργεια που οφείλεται σε ραδιενεργά ισότοπα που εκπέμπουν α και β ακτινοβολία.
3. Η μέτρηση της ραδιενεργού συγκέντρωσης των ισοτόπων στο πόσιμο νερό και γενικά ο ραδιολογικός έλεγχος αυτού, διεξάγεται από το αρμόδιο όργανο της   ΕΕΛΕ (ή ΕΕΑΕ).
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και της Διεθνούς Επιτροπής Ραδιολογικής Ασφάλειας (ICRP) τα επίπεδα ραδιενεργού συγκέντρωσης ισοτόπων στο πόσιμο νερό, κάτω από τα οποία δεν απαιτείται λεπτομερής ραδιολογικός έλεγχος, είναι τα παρακάτω:
Ολική ραδιενέργεια ισοτόπων που εκπέμπουν α ακτινοβολία 3 pC1/1 ή 0,1 Bq/1
Ολική ραδιενέργεια ισοτόπων που εκπέμπουν β ακτινοβολία 30 pC1/1 ή 1,1 Bq/1
5. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί υπέρβαση των παραπάνω τιμών, επιβάλλεται ανάλυση για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των ραδιενεργών ισοτόπων, στα οποία οφείλεται η αύξηση της ραδιενέργειας.
6. Η δειγματοληψία, η συχνότητα λήψης των δειγμάτων, η μέτρηση της ραδιενέργειας και ο τρόπος ανάλυσης των δειγμάτων καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη και τα επίπεδα διακύμανσης της μετρούμενης ραδιενέργειας των ισοτόπων στο νερό, καθώς και άλλοι τοπικοί παράγοντες, όπως η γειτνίαση με πυρηνικές εγκαταστάσεις και ο κίνδυνος ραδιενεργού μόλυνσης του νερού από αυτές.
7. Τα επίπεδα ραδιενεργού συγκέντρωσης μεμονωμένων ραδιενεργών ισοτόπων που εκπέμπουν α και β ακτινοβολία δίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Επίσης εκτίθενται σ' αυτό και η διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται υπέρβαση των τιμών αυτών.
8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των τιμών ραδιενεργού συγκέντρωσης ισοτόπων, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), της ΕΕΛΕ (ή ΕΕΑΕ) και της Διεύθυνσης Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του
Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων επιβάλλεται η λήψη κατάλληλων μέτρων.

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης