Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

Αποφ-26857/553/88                      (ΦΕΚ-196/Β/6-4-88)
[ΙΣΧΥΕΙ από 6-6-88      ΦΕΚ-196/Β/88]
[ΠΡΟΣΟΧΗ Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργούνται από 23-12-2013, σύμφωνα με την παρ.Α3 περιπτ.β Αρθ-17  του ΠΔ-51/07 ΦΕΚ-54/Α/8-3-07
Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 16-1-09 και 22-12-2013βλ. και Αρθ-7 της Αποφ-39626/2208/Ε130/09 ΦΕΚ-2075/Β/25-9-09]
Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. 
ΑΡΘΡΟΝ-9. ΑΡΘΡΟΝ-10. ΑΡΘΡΟΝ-11.

ΑΡΘΡΟΝ-9.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ο κατάλογος Ι περιλαμβάνει τις μεμονωμένες ουσίες που ανήκουν στις οικογένειες και ομάδες ουσιών που απαριθμούνται πιο κάτω, με εξαίρεση τις ουσίες που θεωρούνται ακατάλληλες για τον κατάλογο Ι, σε συνάρτηση με τον μικρό κίνδυνο τοξικότητας, ανθεκτικότητας και βιοσυσσώρευσης. Τέτοιες ουσίες οι οποίες λόγω τοξικότητας, ανθεκτικότητας και βιοσυσσωρεύσεως είναι κατάλληλες για τον κατάλογο ΙΙ, πρέπει να κατατάσσονται στον κατάλογο ΙΙ.
1. Οργανοαλογόνες ενώσεις και ουσίες που μπορούν να
προκαλέσουν τη δημιουργία τέτοιων ενώσεων στο υδάτινο περιβάλλον.
2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις.
3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις.
4. Ουσίες που έχουν ιδιότητες καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες
ή τερατογόνες σε υδάτινο περιβάλλον ή δια μέσου αυτού.
5. Υδράργυρος και ενώσεις υδραργύρου.
6. Κάδμιο και ενώσεις καδμίου.
7. Ανόργανα άλατα και υδρογονάνθρακες.
8. Κυανιούχα.

(Σ.Σ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 16-1-09 και 22-12-2013, κάθε νέα διαδικασία αδειοδότησης
σύμφωνα με τα Αρθ-4 και Αρθ-5 της παρούσας απόφασης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων και οι κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό ανώτερων αποδεκτών τιμών ρύπων, συνεκτιμούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Αρθ-3, Αρθ-4 και Αρθ-5 της Αποφ-39626/2208/Ε130/09 ΦΕΚ-2075/Β/25-9-09)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ο Κατάλογος ΙΙ περιλαμβάνει τις ουσίες και τις κατηγορίες ουσιών στις οικογένειες και ομάδες ουσιών που απαριθμούνται πιο κάτω και που θα μπορούσαν να έχουν βλαπτικό αποτέλεσμα για τα υπόγεια ύδατα.
1. Τα ακόλουθα μεταλλοειδή και μέταλλα, καθώς και οι ενώσεις τους:
1. Ψευδάργυρος.
2. Χαλκός.
3. Νικέλιο.
4. Χρώμιο.
5. Μόλυβδος.
6. Σελήνιο.
7. Αρσενικό.
8. Αντιμόνιο.
9. Μολυβδένιο.
10. Τιτάνιο.
11. Κασσίτερος.
12. Βάριο.
13. Βηρύλιο.
14. Βόριο.
15. Ουράνιο.
16. Βανάδιο.
17. Κοβάλτιο.
18. Θόλλιο.
19. Τελλούριο.
20. 'Αργυρος.

2. Βιοκτόνα και παράγωγά τους που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο Ι.
3. Ουσίες που έχουν βλαπτικό, αποτέλεσμα στη γεύση ή και στην οσμή των υπόγειων νερών, καθώς και ενώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τη δημιουργία τέτοιων ουσιών στα νερά και να τα κάνουν ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση.
4. Τοξικές ή ανθεκτικές οργανοπυριτικές ενώσεις και ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία τέτοιων ενώσεων στα νερά με εξαίρεση εκείνες που είναι βιολογικά αβλαβείς ή εκείνες που μετασχηματίζονται γρήγορα μέσα στο νερό σε ουσίες αβλαβείς.
5. Ανόργανες ενώσεις του φωσφόρου και απλός φώσφορος.
6. Φθοριούχα.
7. Αμμώνιο και νιτρώδη.


ΑΡΘΡΟΝ-10.

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης καταργείται.

ΑΡΘΡΟΝ-11.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 4 Απριλίου 1988

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης