Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Σχετικά με το ερώτημα αυτό το Γ? Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ως ακολούθως:
    Ι.Α. α. Στο άρθρο 10 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «-1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. -2...-3. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντά σε αίτηση πληροφοριών, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο».
    β.1. Στο υπό τον τίτλο «Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων» άρθρο 16 του Ν. 1599/1986, με το οποίο ενεργοποιείται η παραπάνω διάταξη του άρθρου 10 του Συντάγματος, ορίζονται τα εξής: «1. Κάθε πολίτης, με τις επιφυλάξεις των διατάξεων της παραγράφου 3, έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτων. Ως διοικητικά έγγραφα, για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, θεωρούνται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δημοσίου τομέα, ιδίως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις της διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. -2...-3...-4...-5...-6...-7. Η άσκηση του δικαιώματος γνώσης των διοικητικών εγγράφων γίνεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν περιλαμβάνει για τους δικαιούχους ή τρίτους τη δυνατότητα αναπαραγωγής, διάδοσης και χρησιμοποίησης για εμπορικούς λόγους των εγγράφων αυτών. -8...».
    2. Oι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986 αναφέρονται στα «διοικητικά έγγραφα», η έννοια των οποίων και προσδιορίζεται από τον ίδιο το νομοθέτη («ως διοικητικά έγγραφα... θεωρούνται όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από όργανα του δημόσιου τομέα...»). Τέτοιο, όμως, χαρακτήρα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν και τα ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, εφόσον ενσωματώνονται στο διοικητικό έγγραφο, όπως συμβαίνει με την εκδιδόμενη από την πολεοδομική υπηρεσία οικοδομική άδεια, που ενσωματώνει τα υποβληθέντα από τον ενδιαφερόμενο σχέδια της τεχνικής μελέτης, δοθέντος ότι η άδεια αναφέρεται σ? αυτά (βλ. γνμδ. ΝΥΔ 277/1990), ή με τα αρχιτεκτονικά σχέδια ιδιωτικής κλινικής, γιατί, ναι μεν συντάσσονται από ιδιώτες, στη συνέχεια, όμως, ελέγχονται και θεωρούνται από τη Διοίκηση και με βάση τα θεωρημένα αυτά σχέδια χορηγείται η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής και, συνεπώς, αποτελούν ουσιώδες στοιχείο, τόσο του διοικητικού φακέλου, όσο και της ίδιας της άδειας (βλ. γνμδ ΝΣΚ 542/1994).
    3. Εξάλλου το καθιερούμενο με τις διατάξεις αυτές δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία αποσυνδέεται από την προϋπόθεση του εννόμου προσωπικού συμφέροντος του αιτούντος, αφού ορίζεται ότι «κάθε πολίτης... έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων...» (πρβλ. εισηγητική έκθεση - παράγρ. 13 - όπου διαλαμβάνεται ότι «κάθε πολίτης αποκτά το δικαίωμα... να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε διοικητικού εγγράφου, όχι μόνο αυτών για τα οποία θεμελιώνεται έννομο συμφέρον», Γνμδ. Συν. Προϊστ. Νομ. Δ/νσεων 897/1986, Γνμδ. ΝΥΔ 277/1990, ΣτΕ (2376/96). Η αναγνώριση όμως, του δικαιώματος αυτού ως είδους απόλυτης διοικητικής «λαϊκής αγωγής» δεν έχει, ασφαλώς, την έννοια ότι πρέπει να γίνει ανεκτή και καταχρηστική άσκηση τούτου. Διότι σκοπός του νόμου είναι η παροχή της δυνατότητας στους διοικουμένους «να υπερασπίσουν αποτελεσματικότερα τα γενικότερα συμφέροντά τους, είτε ατομικά, είτε συλλογικά» (βλ. εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», παράγρ. 13) και όχι οποιοσδήποτε άλλος (βλ. και τη ρητή απαγορευτική διάταξη του άρθρου 16 παρ. 7). Υπό τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητη, για τη θεμελίωση του δικαιώματος γνώσεως των διοικητικών εγγράφων, η συνδρομή «εύλογου ενδιαφέροντος» του αιτούντος (ΣτΕ 841/97, 1397/93).
    γ. Oι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986 αποκλείουν, ως ειδικότερες διατάξεις, την εφαρμογή του άρθρου 902 ΑΚ επί των ρυθμιζομένων από αυτές θεμάτων (ΣτΕ 1397/93).
    δ. Όμοιες διατάξεις προς τις ανωτέρω του άρθρου 16 του Ν. 1599/1986 διαλαμβάνονται στο υπό τον τίτλο «πρόσβαση σε έγγραφα» άρθρο 5 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», που κυρώθηκε με νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε ήδη από τη Βουλή, δεν έχει, όμως, ακόμη δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, στην παράγρ. 1 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι: «Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει σαφώς ότι ο νομοθέτης προβαίνει σε ρητή καθιέρωση του (ευλόγου) ενδιαφέροντος, ως προϋποθέσεως για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα. Εξάλλου κατά την παράγρ. 5 του ίδιου άρθρου η άσκηση του δικαιώματος γνώσεως των διοικητικών εγγράφων (που, κατά την παράγρ. 4, ασκείται με μελέτη του εγγράφου ή με χορήγηση αντιγράφου) «γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας».   

Β.1.α. Στο άρθρο 902 ΑΚ ορίζεται ότι «όποιος έχει έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί το περιεχόμενο ενός εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή άλλου έχει δικαίωμα να απαιτήσει την επίδειξη ή και αντίγραφό του, αν το έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί, ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν, ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου». Oι προϋποθέσεις της δημιουργίας αξιώσεως για την επίδειξη εγγράφου ή για τη χορήγηση αντιγράφου του, που αξιούνται από τη διάταξη αυτή, είναι αφενός μεν η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος του ζητούντος την επίδειξη ή το αντίγραφο, που εξειδικεύεται στις τρεις περιπτώσεις του ίδιου άρθρου, αφετέρου δεν η κατοχή του εγγράφου από τον καθού στρέφεται η σχετική αξίωση (βλ. Ράμμο σε Ερμ. ΑΚ. 902 αρ. 5 επ.).

   β. Για να κριθεί αν ένα έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί, ερευνάται η πρόθεση που επικράτησε κατά το χρόνο της συντάξεως του εγγράφου. Τέτοιο έννομο συμφέρον υπάρχει, όταν το έγγραφο συντάχθηκε προς σύσταση, απόδειξη ή γενικά διατήρηση των δικαιωμάτων του αιτούντος την επίδειξη, όπως π.χ. το έγγραφο δικαστικής ή εξώδικης πληρεξουσιότητας (Ράμμος, ό.π. αρ.8). Το έγγραφο δεν απαιτείται να αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του ζητούντος την επίδειξη. Αν, όμως, δεν έχει συνταχθεί έστω και προς το συμφέρον του, δεν θεμελιώνεται αξίωση επιδείξεως, επειδή έχει απλώς αντικειμενική αξία γι? αυτόν λόγω του περιεχομένου του (Πρωτ. Αθ. 1046/68 ΝοΒ. 16.652).
    γ. Στην κατηγορία των εγγράφων, που πιστοποιούν έννομες σχέσεις, οι οποίες αφορούν και αυτόν που ζητεί την επίδειξη ή αντίγραφα, υπάγονται κυρίως τα συστατικά ή αποδεικτικά μιας δικαιοπραξίας, που έχει καταρτισθεί ή με τον κάτοχο του εγγράφου ή με κάποιο τρίτο, π.χ. πωλήσεως, μισθώσεως κ.λπ. (Ράμμος, ό.π. αρ. 9).
    δ. Ως έγγραφα που σχετίζονται με διαπραγματεύσεις νοούνται εκείνα, τα οποία δεν πιστοποιούν μεν μία έννομη σχέση, αφορούν όμως, τις σχετικές με αυτή διαπραγματεύσεις. Είναι δε άσχετο αν οι διαπραγματεύσεις αυτές κατέληξαν ή όχι και σε κατάρτιση συμβάσεως (Ράμμος, ό.π. αρ. 10).
    2. Προκειμένου περί ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία αποτελούν στήριγμα ή αιτιολογία εκδόσεως ορισμένης, διοικητικής πράξεως, που αφορά ορισμένο πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό νομιμοποιείται να λάβει γνώση και των ιδιωτικών αυτών εγγράφων που επιστηρίζουν τη διοικητική πράξη (Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 436/92 Oλομ., 92/94, 93/94, 591/94, 482/95 Oλομ., 338/96, 606/97).
    3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ως άνω «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» ορίζεται ότι «όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεση του, η οποία εκκρεμεί σ? αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές». Και η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (παράγρ. 5 του ίδιου άρθρου).
    Γ. Στο άρθρο 450 του ΚΠολ.Δ ορίζονται τα εξής: «-1. Κάθε διάδικος οφείλει να επιδείξει τα έγγραφα που χρησιμοποίησε ή επικαλέστηκε στη δίκη. -2. Κάθε διάδικος ή τρίτος έχει υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί τη μη επίδειξή τους. Σπουδαίος λόγος συντρέχει ιδίως στις περιπτώσεις που επιτρέπεται να αρνηθεί κανείς να μαρτυρήσει». Από τη διάταξη του άρθρου 450 παρ. 2 K.Πολ.Δ. πηγάζει αξίωση και αντίστοιχη υποχρέωση επιδείξεως εγγράφου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί από το ζητούντα την επίδειξη ως αποδεικτικό μέσο σε εκκρεμή δίκη (ΑΠ 392/77 ΝοΒ 25.1364). Εξάλλου η κατά τη διάταξη αυτή επίδειξη δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 902 ΑΚ, το οποίο ισχεύ εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη (ΑΠ 1059/77 ΝοΒ 26.930, ΑΠ 1264/83 Δ.15.400). Επίδειξη εγγράφων δύναται να ζητηθεί και όταν αντίδικο είναι το Δημόσιο (Ε.Α. 3150/69 ΝοΒ 18.445).
    Δ. Στο υπό τον τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία» άρθρο 1 του Ν. 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα») ορίζονται τα εξής: «-1. Oι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ? αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). -2. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου». Τα αρχιτεκτονικά σχέδια αποτελούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Γ. Κουμάντου «Πνευματική Ιδιοκτησία», 1985, σελ. 118, σημ. 318, όπου και παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία. Εξάλλου κατά το άρθρο 24 του ίδιου ως άνω Ν. 2121/1993» επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή έργου για να χρησιμοποιηθεί σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό».
    ΙΙ. Στο υπ? αριθ. ΔΙΣΚΠO/Φ16/ 22671/9.11.1998 ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης διαλαμβάνονται τα εξής:
    «Μετά από υποβολή σχετικών ερωτημάτων από την 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και το Δήμο Βούλας, παρακαλούμε να έχουμε τη γνωμοδότησή σας, εάν έχουν υποχρέωση για χορήγηση σε πολίτες που τα ζητούν, αντιγράφων σχεδίων από μελέτες ιδιωτών μηχανικών που αφορούν εργασίες επισκευής σε κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία και αντιγράφων οικοδομικών αδειών μαζί με τα σχέδια οικοδομής, αντίστοιχα.
    Όσον αφορά τα αιτούμενα στοιχεία της πρώτης περίπτωσης για τα οποία η υπηρεσία θέτει και θέμα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως μας πληροφόρησε υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής σε τηλεφωνική μας επικοινωνία το θέμα έχει ως εξής:
   O ιδιώτης ιδιοκτήτης κηρυγμένου διατηρητέου κτιρίου αναθέτει τη σχετική μελέτη σε ιδιώτη μηχανικό και μετά από την εκπόνησή της την υποβάλλει στην 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων η οποία την ελέγχει και εφόσον διαπιστώνει την ορθότητά της ως προς την αρχιτεκτονικής μορφή του κτιρίου, την τυπολογία του και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, εκδίδει σχετική απόφαση η οποία υποβάλλεται στην Πολεοδομία προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Αντίγραφο της απόφαση αυτής χορηγείται, αλλά υποβάλλεται ερώτημα για τη χορήγηση των σχεδίων του μηχανικού.
    Στη δεύτερη περίπτωση, του ερωτήματος του Δήμου Βούλας, στους ενδιαφερόμενους έχουν δοθεί αντίγραφα των στελεχών των οικοδομικών αδειών αλλά όχι των σχεδίων.
    Επίσης, παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας στο ερώτημα της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας, σχετικά με την υποχρέωση χορήγησης σε πολίτη αντιγράφων εγγράφων που αφορούν υπόθεσή του και σχετίζονται με δημόσια δασική έκταση από την οποία έχει αποβληθεί και συγκεκριμένα αντιγράφων απλών αιτήσεων πολιτών, αντιρρήσεων - προσφυγών, φωτοερμηνειών, τοπογραφικών διαγραμμάτων, τεχνικών εκθέσεων, μελετών κτλ που έχουν συνταχθεί από ιδιώτες, δικηγόρους, μηχανικούς, μελετητές, κτλ κατ' εντολή άλλων έναντι (μάλλον) αμοιβής και τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία από διάφορους ιδιώτες.    

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούμε να έχουμε τη γνωμοδότησή σας, για τη χορήγηση σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1599/86 των προαναφερομένων αντιγράφων».

   ΙΙ.Α.α. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, προκειμένου περί σχεδίων μηχανικών ή αρχιτεκτόνων, τα οποία ενσωματώνονται σε διοικητικά έγγραφα (άδειες οικοδομής κ.λπ.), υφίσταται υποχρέωση χορηγήσεως αντιγράφων (και) τούτων σε κάθε πολίτη που τα ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1599/1986, εφόσον έχει εύλογο ενδιαφέρον προς τούτο και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν. 2121/1993, δηλαδή πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, για την οποία κρίνονται απαραίτητα. (O λαμβάνων, όμως, δεν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής, διάδοσης και χρησιμοποίησης των εγγράφων αυτών για εμπορικούς λόγους ? παράγ. 7 του ως άνω άρθρου).
    β. Σε περιπτώσεις που τέτοια σχέδια ή άλλα ιδιωτικά έγγραφα, όπως αιτήσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές, φωτοερμηνείες, τοπογραφικά διαγράμματα, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία από ιδιώτες, υπάρχει υποχρέωση αυτής προς χορήγηση αντιγράφων σε τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 902 ΑΚ και, ειδικότερα, έννομο συμφέρον του αιτούντος υπό την έννοια της διατάξεως αυτής (πρβλ. Γνμδ. ΝΥΔ. 256/88, 352/88, 177/89, 203/90, 277/90, γνμδ. ΝΣΚ. 338/96). Τέτοιο έννομο συμφέρον συντρέχει και όταν ο περί ου πρόκειται έγγραφο αποτελεί στήριγμα ή αιτιολογία ορισμένης, διοικητικής πράξεως που αφορά τον αιτούντα (βλ. τα ανωτέρω υπό ΙΒ2). Εφόσον όμως, πρόκειται για έργα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 2121/1993, όπως είναι και τα αρχιτεκτονικά σχέδια, για τη χορήγηση αντιγράφων από τη Διοίκηση απαιτείται, πέραν του εννόμου συμφέροντος του αιτούντος κατ? άρθρο 902 ΑΚ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 24 του Ν. 2121/1993, δηλαδή να προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει σε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, για την οποία να κρίνονται απαραίτητα.
    γ. Προκειμένης εκκρεμούς δίκης μπορεί να ζητηθεί η επίδειξη εγγράφου, που κατέχεται από το Δημόσιο, κατά το άρθρο 450 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (πρβλ. τις αυτές ως άνω γνμδ ΝΥΔ 256/88, 352/88, 177/89, 203/90, 277/90, γνμδ. ΝΣΚ. 338/96).


    Β. Από της ενάρξεως ισχύος του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» για τη χορήγηση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων ή ιδιωτικών που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες θα έχουν εφαρμογή οι ως άνω διατάξεις αυτού (από τις οποίες δεν προκύπτει διαφοροποίηση, ως προς τις προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώματος, που θέτουν και οι ισχύουσες διατάξεις)

 

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης