Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


"Αποδοχή γνωμοδοτήσεως για τις αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με παλαιότερους ευμενέστερους όρους δόμησης".


Εγκ-15925/3525/83           Γνωμ-1112/83

Σας στέλνουμε συνημμένα αντίγραφο της ατομικής με αρ.Γνωμ-1112/82 της Νομικής Διευθύνσεως του Υπουργείου μας, την οποία αποδεχόμαστε σχετικά με την αναθεώρηση οικοδ. αδειών, οι οποίες έχουν εκδοθεί με παλαιότερους ευμενέστερους όρους δόμησης, βάσει μεταβατικών διατάξεων, που προέβλεπαν τα Διατάγματα αλλαγής των όρων δόμησης και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση και με τις διατάξεις του Αρθ-12 του Ν-651/77, η οικοδομική άδεια στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκτελείται όπως εξεδόθη ή εκδίδεται, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων προ της αλλαγής και σε παλαιότερους όρους δόμησης έστω και αν δεν πραγματοποιείται με βάσει τους παλαιότερους όρους δόμησης έστω και αν δεν πραγματοποιείται με την αναθεώρηση αύξησης των υπό της αρχικής αδείας προβλεπομένων σ.δ. Ατομική αρ.Γνωμ-1112/14/83.
Σχετικά με το αρ.39682/10984/82 ερώτημά σας, η γνώμη είναι η εξής:
I. Κατά το Αρθ-12 του Ν-651/77 "περί καταργήσεως του ΝΔ-349/74 κλπ." εις τας περιπτώσεις των δια ΠΔ. ή νομαρχιακών αποφάσεων, κατά τας κειμένας διατάξεις, επιβολής , εις την περιοχήν εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως όρων δομήσεως επαχθέστερων των πρότερον ισχυόντων δύναται δια των διαταγμάτων τούτων να ορίζηται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζωνται οι πρότερον ισχύοντες ευμενέστεροι όροι:
α) εάν προ της επιβολής των νέων όρων εξεδόθη νόμιμος άδεια της αρμοδίας αρχής ή εαν υπεβλήθησαν εις αυτήν πάντα τα δια την έκδοσιν της τοιαύτης άδειας απαιτούμενα σχέδια. Εις την περίπτωσιν ταύτην η άδεια εκτελείται ως εξεδόθη ή εκδίδεται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, μη επιτρεπομένης της
μεταγενεστέρας προσθήκης βάσει των παλαιών όρων δομήσεως, αλλά μόνον βάσει των νέων τοιούτων .......". Με τη διάταξη αυτή ο νομοθέτης εισάγει παρέκκλιση της γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου ότι κρίσιμος για το κύρος και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων είναι ο χρόνος της έκδοσης αυτών,
επιτάσσοντας την εφαρμογή επί των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί του μεταγενέστερου δυσμενεστέρου νομοθετικού καθεστώτος, εφ'όσον από την οικεία πράξη δεν επιφυλάσσεται η εφαρμογή των παλαιών ευμενεστέρων όρων δόμησης. Ειδικώς όμως προκειμένου περί προσθηκών, μεταγενεστέρων της πράξης αυτής, ο νομοθέτης, επιβάλλει πάντοτε και χωρίς καμμία επιφύλαξη την εφαρμογή των
νεωτέρων δυσμενεστέρων όρων δόμησης. Ο νόμος δεν καθορίζει την έννοια του όρου "προσθήκη", αλλά εφ'όσον δεν διακρίνει, όπως αναφέρεται σε κάθε επέκταση της οικοδομής είτε κατά το ύψος είτε
κατ'έκταση και συνεπώς και στην προσθήκη ετέρου ορόφου. Εξ άλλου, εφόσον ο νομοθέτης ομιλεί γενικά περί όρων δόμησης, χωρίς να διακρίνει μεταξύ αυτών, πρέπει κατά τη γνώμη μας να γίνει δεκτό ότι η μετά την επιβολή δυσμενέστερων όρων δόμησης προσθήκη ορόφου σε οικοδομή, για την οποία η άδεια είχε εκδοθεί υπό προηγούμενους ευμενέστερους όρους, υπάγεται στους νεώτερους όρους, ανεξαρτήτως
του εάν με την προσθήκη αυτή μεταβάλλονται (αυξάνουν, οι εκμεταλλεύσιμες επιφάνειες της οικοδομής και συνεπώς και ο συντελεστής δόμησης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη σκέψη ότι κάθε όρος δόμησης (συντελεστής δόμησης, αριθμός ορόφων, ύψος οικοδομής κλπ.) επιδιώκει διάφορο και αυτοτελή σκοπό από την άποψη της θεραπείας πολεοδομικών αναγκών, έτσι ώστε και εάν με την προσθήκη ορόφου δεν μεταβάλλεται ο κατά το παλαιό νομοθετικό καθεστώς ισχύων συντελεστής δόμησης, η προσθήκη δεν είναι ανεκτή, εφ'όσον παραβιάζει άλλους όρους δόμησης του νεώτερου νομοθετικού καθεστώτος (αριθμός ορόφων, ύψος οικοδομής), που επιδιώκουν ισότιμους και αυτοτελείς έναντι του συντελεστή δόμησης πολεοδομικούς σκοπούς. Θα μπορούσε βέβαια να υποστηριχθεί και η
άποψη, κατά την οποία ο νομοθέτης του Αρθ-12 του Ν-651/77 νοεί την προσθήκη σε συνδυασμό με την αύξηση των εκμεταλλεύσιμων επιφανειών της οικοδομής, αφορμώμενος από το συνήθως συμβαίνον
στην πράξη και επιδιώκει με την πιο πάνω ρύθμιση να αποτρέψει όχι την αλλαγή της διάταξης της οικοδομής στο χώρο, αλλά την αύξηση των εν λόγω επιφανειών με βάση τους προηγούμενους ευμενέστερους όρους δόμησης. Την άποψη όμως αυτή δεν προκρίνουμε για τους λόγους, που εκθέσαμε ήδη. Περαιτέρω, η απαγόρευση αυτή του νόμου αφορά κυρίως την προσθήκη που επιτρέπεται σε περίπτωση αναθεώρησης της αρχικής αδείας, γιατί η ρύθμιση του άρθρου αυτού αναφέρεται στην τύχη των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν πριν από τη μεταβολή του νομικού καθεστώτος της δόμησης, ενώ σε περίπτωση που η άδεια αυτή έχει εξαντληθεί με την ανέγερση της οικοδομής είναι ευνόητο και δεν
έχει ανάγκη ειδικής ρύθμισης από την άποψη του διαχρονικού δικαίου, ότι κάθε νέα άδεια, που θα αφορά προσθήκη σε ήδη αποπερατωθείσα οικοδομή θα εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους δόμησης που θα ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης αυτής.
ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση εκ του υποβληθέντος ερωτήματος και των στοιχείων του φακέλλου προκύπτουν τα ακόλουθα. Με την υπ' αρ.7398/78 οικοδομική άδεια του Προϊστάμενου του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής επιτράπηκε η ανέγερση διώροφης οικοδομής στην Εκάλη, με συντελεστή δόμησης 0,50 και ύψος 6,35 μέτρα, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που προβλέπονταν στο ΠΔ/8-7-24, το οποίο ίσχυε τότε. Επακολούθησαν τα από ΠΔ/29-7-78 και ΠΔ/14-4-79, που επέβαλαν όρους δόμησης στην περιοχή της οικοδομής αυτής επαχθέστερους από εκείνους που ίσχυαν προηγούμενα, ήτοι εμείωσαν τον συντελεστή δόμησης από 0,50 σε 0,40, τον αριθμό των ορόφων από 3 σε 2 και το ύψος από 11 σε 8 μέτρα, επιφύλαξαν σε ρητά την ισχύ των παλαιότερων όρων δόμησης κατά το Αρθ-12 του Ν-651/77. Η πιο πάνω άδεια αναθεωρήθηκε πριν αρχίσουν οι οικοδομικές εργασίες με την υπ' αρ.Αποφ-3336/81 της ως άνω πολεοδομικής αρχής, λόγω τροποποιήσεως της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης και αλλαγής του επιβλέποντος μηχανικού και μελετητού, με την αναθεώρηση δε αυτή επιτράπηκε η ανέγερση τριώροφου αντί διώροφου κτιρίου, ήτοι επιτράπηκε η προσθήκη ενός επί πλέον ορόφου, σε ύψος που υπερβαίνει τα 8 μέτρα, χωρίς να μεταβληθεί ο συντελεστής δόμησης. Ο φέρων σκελετός της οικοδομής περατώθηκε το θέρος του 1981, ήτοι πολύ μεταγενέστερα από τη δημοσίευση των πιο πάνω Διαταγμάτων, που μετέβαλαν τους όρους δόμησης. Εν τέλει, η ανωτέρω Διεύθυνση
Πολεοδομίας με το υπ' αρ.Εγγρ-28259/4517/23-7-82 της διέταξε την διακοπή των οικοδομικών εργασιών με την αιτιολογία ότι η πιο πάνω αναθεώρηση δεν είναι νόμιμη, αφού η αρχική άδεια προέβλεπε διώροφη οικοδομή, ήδη δε κατά τον χρόνο της αναθεώρησης δεν επετρέπετο η προσθήκη τρίτου ορόφου, για την οποία παρασχέθηκε άδεια με την πιο πάνω αναθεώρηση.

ΙΙΙ. Υπό τα ως άνω δεδομένα, εφ'όσον κατά τον χρόνο αναθεώρησης της αδείας προβλέπονταν για την περιοχή της οικοδομής δύο όροφοι και μέγιστο ύψος 8 μέτρα, φρονούμε σύμφωνα με τις εκτεθείσες σκέψεις μας, ότι δεν ήτο δυνατό, κατά το Αρθ-12 του Ν-651/77, να επιτραπεί με την πιο πάνω αναθεώρηση προσθήκη με βάση τους παλαιότερους ευμενέστερους όρους δόμησης, ήτοι προσθήκη
τρίτου ορόφου, με την οποία το ύψος της οικοδομής υπερβαίνει τα 8 μέτρα. Δεν έχει δε κατά τα εκτεθέντα έννομη επιρροή στην προκειμένη περίπτωση το ότι δεν αυξήθηκαν οι εκμεταλλεύσιμες επιφάνειες του κτιρίου στο σύνολο τους, ήτοι δεν αυξήθηκε ο υπό των παλαιών όρων δόμησης προβλεπόμενος συντελεστής δόμησης της οικοδομής, αφού παρουσιάζονται με την αναθεώρηση άλλοι (νεώτεροι) όροι δόμησης, όπως ο αριθμός των ορόφων και το ύψος της οικοδομής.
ΙV. Περαιτέρω προβλέπεται με την κανονιστική υπ' αρ.Αποφ-27017/1-11-78 του Υφυπουργού Δημοσίων 'Εργων "Περί της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών" ότι η οικοδομική άδεια αναθεωρείται σε περίπτωση αλλαγής του επιβλέποντος μηχανικού ή της μερικής ή ολικής τροποποίησης της αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης του έργου, ότι η αναθεώρηση γίνεται με τους όρους δόμησης του καθεστώτος που ίσχυε κατά τον χρόνο της έκδοσης της αδείας, έστω και εάν εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς της δόμησης και ότι στην περίπτωση της αύξησης του συντελεστού δόμησης, πέρα του προβλεπόμενου από την οικοδομική άδεια, εφαρμόζονται οι νέοι όροι δόμησης. 'Οπως, όμως έχει νομολογηθεί (ΣτΕ-19/82) η πιο πάνω υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ.3 του Αρθ-53 του από ΝΔ/17-7/16-8-23, "Περί σχεδίων πόλεων κλπ.", το οποίο , όμως αντικαταστάθηκε με το Αρθ-1 του ΝΔ-194/69, παρέχει εξουσιοδότηση στη Διοίκηση (ήδη Υπουργό ΧΟΠ) για τον καθορισμό
του τρόπου και των λεπτομερειών της χορήγησης οικοδομικών αδειών, είναι ανίσχυρη καθ'ο μέρος αντίκειται προς την ρύθμιση του Αρθ-12 του Ν-651/77. 'Ετσι, η προσθήκη του ως άνω τρίτου ορόφου δεν
μπορεί να βρει νομικό έρεισμα στην πιο πάνω υπουργική απόφαση, αφού αυτή στην προκειμένη περίπτωση αντίκειται στην έννοια των διατάξεων του Αρθ-12, όπως ερμηνεύθηκαν ανωτέρω.
Κατ' ακολουθία όσων εκτέθηκαν φρονούμε ότι η πιο πάνω αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας καθ'όσο με αυτή επετράπη προσθήκη τρίτου ορόφου στην οικοδομή, σύμφωνα με τους προ της αναθεώρησης ισχύοντες ευμενέστερους όρους δόμησης δεν ήταν νόμιμη.

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης