Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


ΓΟΚ/85.   ΑΡΘΡΟΝ-23.   ΜΕΡΟΣ-Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

[ΙΣΧΥΕΙ από 18-12-85]
"Προσθήκες".
1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο: 
      "α) Αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με τους όρους αυτής ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ-410/68 ή αν έχει χορηγηθεί γι' αυτό νόμιμη άδεια ή νόμιμη αναθεώρηση άδειας κατά τις διατάξεις είτε της παρ.5 του Αρθ-16 του Ν-1337/83, είτε της παρ.3 του Αρθ-22, ή αν έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τις διατάξεις του Ν-1337/83, όπως εκάστοτε ισχύει ή αν έχει ανεγερθεί πριν από την ισχύ του ΒΔ/9-8-55.
      Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις θεωρείται νομίμως υφιστάμενο μόνο το τμήμα του κτιρίου που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του, αν αυτές είναι ευνοϊκότερες" 
(Σ.Σ Η περιπτ.α της παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με την   απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων 'Εργων Αποφ-9152/426/86 (ΦΕΚ-41/Β/86)που κυρώθηκε με το Αρθ-14 περ.δ  του Ν-1647/86 ΦΕΚ-141/Α/86) αντικαθίσταται εκ νέου και  τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.1 Αρθ-20 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00.  Σύμφωνα με την Εγκ-55/00 Αρθ-20 παρ.1 : 
Στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια, στα οποία εφαρμόζεται  το "νόμιμο περίγραμμα", κατά την προσθήκη περιλαμβάνονται και  αυτά που έχουν εξαιρεθεί με τις διατάξεις του Ν-1337/83 και αυτά  που έχουν ανεγερθεί πριν από το ΓΟΚ/55 (χωρίς να απαιτείται  σχετική οικοδομική άδεια), μόνο όμως για το τμήμα τους, που δεν  αντίκειται στις κατά τον χρόνο κατασκευής τους ή τις σημερινές  διατάξεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως πχ στη χορήγηση βεβαιώσεων για  άδεια λειτουργίας απαιτείται, ως δικαιολογητικό, απόφαση  Προϊσταμένου, η οποία θα συνοδεύεται από τοπογραφικό και  διάγραμμα κάλυψης με σχηματική τομή. Με τη διοικητική αυτή πράξη,  που αντικαθιστά την πράξη έγκρισης οικοδομικών εργασιών  πιστοποιείται το νόμιμο περίγραμμα). (ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι η παλαιά περιπτ.
α)  Αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με τους όρους της ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του ΑΝ-410/68 ή κατά την παρ.5 του Αρθ-16 του Ν-1337/83 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του Αρθ-8 του Ν-1512/85" ή που τηρήθηκε η διαδικασία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του Αρθ-22 του νόμου αυτού.) (Σ.Σ. Τα εντός "..." τίθενται ως αντικατεστάθησαν με το
Αρθ-14 του Ν-1647/86 (ΦΕΚ-141/Α/19-9-86) σύμφωνα με το οποίο κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η διορθωτική
Αποφ-9152/426/86).)
β) Αν πρόκειται για καθ' ύψος προσθήκη βάσει οικοδομικής άδειας κατ' εφαρμογή της παρ.6 του Αρθ-101 του ΝΔ-8/73 σε κτίριο που είχε εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του ΑΝ-410/68 και του Ν-720/77.
γ) Αν προϋπήρχε της εγκρίσεως του σχεδίου πόλης και συγχρόνως οποιουδήποτε κανονισμού δομήσεως στην περιοχή αυτού".  (Σ.Σ. Το εδαφ.(γ) προσετέθη με την παρ.5 του Αρθ-13  του Ν-1647/86 (ΦΕΚ-141/Α/19-9-86).
δ) Οι μέχρι 2-11-81 κατασκευασθείσες εγκαταστάσεις σιδηρών δεξαμενών υγρών καυσίμων και λοιπών κατασκευών εντός μόνιμων αποθηκευτικών χώρων των εγκαταστάσεων εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων και υγραερίου των εταιριών πετρελαιοειδών, που καλύπτονται από άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες.  (Σ.Σ. Η περιπτ.δ προσετέθει με το Αρθ-6 του Ν-2052/92,ΦΕΚ-94/Α/5-6-92). 
ε) Αν πρόκειται για κτίριο που έχει ανεγερθεί σύμφωνα με οικοδομική άδεια, η οποία εκδόθηκε πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, σε γήπεδο που έχει πρόσωπο σε οικοδομική γραμμή, βρίσκεται απέναντι από οικοδομικό τετράγωνο στα ακραία σημεία του σχεδίου και με το συντελεστή δόμησης της απέναντι εντός σχεδίου περιοχής"  (Σ.Σ Η περιπτ.ε προσετέθη με την παρ.2 Αρθ-20του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00)
      "ε(i). Αν πρόκειται για εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία κεφαλαίων εξωτερικού του Αρθ-107 του Συντάγματος και έχουν ανεγερθεί σε εκτέλεση υποχρέωσης της επιχείρησης, η οποία πηγάζει από το νόμο ή κυρωμένη με νόμο σύμβαση της επιχείρησης με το Δημόσιο, εφόσον δεν παραβιάζουν τις πολεοδομικές διατάξεις, που ίσχυαν κατά τον χρόνο της ανέγερσής τους.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, εκδίδει στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του Αρθ-9 του Ν-1512/86 (ΦΕΚ-4/Α/86), για τη νομιμοποίηση των ανεγερθέντων κτισμάτων. Η κατά τα ως άνω απόφαση επέχει θέση οικοδομικής άδειας. Για την έκδοσή της υποβάλλεται εισφορά συνολικού ύψους διακοσίων εκατομμυρίων (200000000) έως ενός δισεκατομμυρίου (1000000000) δραχμών. Η εισφορά καταβάλλεται εφάπαξ και περιέρχεται κατά το ένα τρίτο (1/3) στον ειδικό λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) της παρ.3 του Αρθ-3 του Ν-2242/94 (ΦΕΚ-162/Α/94), κατά το ένα τρίτο (1/3) στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται οι πιο πάνω εγκαταστάσεις και κατά το ένα τρίτο (1/3) στο Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι πιο πάνω εγκαταστάσεις, για τη μελέτη και κατασκευή έργων ανάπλασης αντιστοίχως.
      ii) Κατασκευές που έγιναν με βάση οικοδομικές άδειες, οι οποίες εκ των υστέρων ανακλήθηκαν, υπάγονται στη διαδικασία της προηγούμενης υποπεριπτ.α, χωρίς να απαιτείται για αυτές η επιβολή προστίμου πέραν του προβλεπόμενου στην υποπερίπτωση αυτή.
      iii) Οι ρυθμίσεις της παρούσας διάταξης δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση άλλων αδειών για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων". (Σ.Σ Σύμφωνα με το Αρθ-28 του Ν-2965/01 ΦΕΚ-270/Α/23-11-01, προστίθεται περιπτ.ε στην παρ.1 του Αρθ-23 του ΓΟΚ/85. βλέπε και Εγκ-21656/11/05 Εγκ-11/05 ΝΣΚ-118/05. Αποδοχή της 118/05 ατομικής Γνωμοδότησης. Ποία η έννοια των διατάξεων του Αρθ-28 Ν-2965/01 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων εγκαταστάσεων σε σχέση με το χρόνο ανέγερσης τους, εγκαταστάσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων)
2. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα σύμφωνα με την παρ.1 επιτρέπεται προσθήκη καθ' ύψος αν δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις η οποία μπορεί να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου, έστω και αν το τελευταίο υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο η ενίσχυση ή συμπλήρωση της φέρουσας κατασκευής για το εκτός του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου μέρος της οικοδομής. Στα κτίρια της παρ.1 επιτρέπονται οι επισκευές για λόγους υγιεινής και χρήσεως.

3. Ως ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις των ακάλυπτων χώρων για τον υπολογισμό της κάλυψης του οικοπέδου και της επιφάνειας που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης θεωρούνται εκείνες που ίσχυαν κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας των περιπτώσεων της παρ.1. "Στην κάλυψη και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου που έχει πραγματοποιηθεί προσμετρώνται τα υπάρχοντα κτίσματα, νομίμως υφιστάμενα ή όχι"  (Σ.Σ Το εντός "..."εδάφιο προσετέθη με την παρ.3Αρθ-20 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00)
Χώροι του παραπάνω κτιρίου, που με βάση προϊσχύουσες διατάξεις δεν υπολογίζονταν στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, εξακολουθούν να μην υπολογίζονται στη συνολική επιφάνεια που προκύπτει από το ΣΔ που ισχύει κατά το χρόνο της προσθήκης. (Σ.Σ βλέπε και   Αποφ-57776/24-4-02 αποστάσεις
κύριας οικοδομής απο προυπάρχον βοηθητικό κτίριο). Κατά τα λοιπά, για την προσθήκη τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός των περιπτώσεων ακάλυπτων χώρων για φωτισμό και αερισμό, που έχουν κατασκευαστεί νόμιμα με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (προαιρετικοί ακάλυπτοι χώροι φωταγωγοί), οπότε μπορεί να ακολουθείται το περίγραμμα των χώρων αυτών.
4. Προσθήκη κατ'επέκταση σε κτίριο που υφίσταται νομίμως ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή".  (Σ.Σ Η παρ.4 τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.4Αρθ-20 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00) (ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι η παλαιά παρ.4. Προσθήκη κατ'επέκταση σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και τις ειδικές στην περιοχή ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Τα υπάρχοντα κτίρια, ανεξάρτητα από τη θέση τους στο οικόπεδο, υπολογίζονται στο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου που ισχύει κατά το χρόνο της προσθήκης.)
5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας οικοδομής.
Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα στα οποία μειώνεται ο συντελεστής δόμησης εφόσον ένας ή περισσότεροι των συνιδιοκτητών έχουν οικοδομήσει κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους με βάση τον παλιό συντελεστή δόμησης, η επιφάνεια της προσθήκης που επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί για τις λοιπές συνιδιοκτησίες και μόνον όταν πρόκειται για κατοικία πρέπει να είναι ίση με το γινόμενο του νέου μειωμένου συντελεστή δόμησης επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου που έχει έκαστος συνιδιοκτήτης" 
(Σ.Σ Η παρ.5 όπως αυτή επανήλθε σε ισχύ με το Αρθ-33 του Ν-2664/98 (ΦΕΚ-275/Α/98) αντικαθίσταται εκ νέου και τίθεται ως αντικατεστάθη με την παρ.5α Αρθ-20 του Ν-2831/00 ΦΕΚ-140/A/13-6-00 .
Σύμφωνα με την παρ.5β Αρθ-20 του Ν-2831/00 διευκρινίζονται  τα εξής: 'Αδειες που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παρ.5 του Αρθ-23 του Ν-1577/85 μετά την ισχύ του Αρθ-33 του Ν-2664/98 εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται κατά την διάρκεια ισχύος τους χωρίς αύξηση της επιφάνειας και του όγκου του κτιρίου. Επίσης εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι η δημοσίευση του παρόντος ο πλήρης φάκελος για την έκδοση αυτών. 
Σύμφωνα με την Εγκ-55/00 Αρθ-20 παρ.5:  Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης εφαρμόζεται ο 
ισχύον κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας συντελεστής  δόμησης.  Κατ' εξαίρεση σε συνιδιόκτητα οικόπεδα, που μειώνεται ο  συντελεστής δόμησης και εάν έχουν οικοδομήσει κάποιοι από τους 
συνιδιοκτήτες οι υπόλοιποι, εφ' όσον οικοδομήσουν αποκλειστικά  κατοικία, χρησιμοποιούν εκμετάλλευση που ισούται με τον ισχύοντα  κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας μειωμένο συντελεστή  δόμησης πολλαπλασιασμένο επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας, που έχει,  επί το εμβαδόν του οικοπέδου.  Η ρύθμιση ισχύει τόσο σε κάθετη, όσο και σε οριζόντια  συνιδιοκτησία. Επίσης ισχύει έστω και αν ο συνιδιοκτήτης που δεν  έχει εξαντλήσει τον συντελεστή δόμησης, έχει κτίσει τμήμα αυτού 
(μικρότερο πάντως του επιτρεπόμενου σήμερα).  Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εφαρμόζεται ο ισχύον  κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας συντελεστής δόμησης.  Ισχύουν οι, πριν απο την ρύθμιση αυτή, διατάξεις για:  οικοδομικές άδειες, που έχουν υποβληθεί στην πολεοδομική 
υπηρεσία και οι φάκελλοι περιέχουν όλα τα απαιτούμενα για την  έκδοση τους δικαιολογητικά.  οικοδομικές άδειες, που έχουν ήδη εκδοθεί αναθεωρούνται  κατά την διάρκεια της ισχύος τους μόνο και χωρίς αύξηση του σδ  και του σο).
      "Σε περίπτωση ειδικού κτιρίου, που έχει ανεγερθεί νόμιμα με προγενέστερους όρους δόμησης ή και κατά παρέκκλιση των διατάξεων ως προς το συντελεστή δόμησης ή ως προς την κάλυψη, μετά την αγορά και προσάρτηση στο αρχικό οικόπεδο, αρτίου οικοπέδου για την επέκταση του ειδικού κτιρίου, ο υπολογισμός του συντελεστή δόμησης και της κάλυψης γίνεται χωρίς υπολογισμό του επιπλέον, από τον ισχύοντα κατά το χρόνο της αιτούμενης επέκτασης, συντελεστή δόμησης ή της επιπλέον κάλυψης, που είχαν εγκριθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων ή είχαν εφαρμοστεί σύμφωνα με τους προϊσχύοντες όρους δόμησης". (Σ.Σ Το εντός "..." εδάφιο στο τέλος της παρ.5 όπως προστέθηκε με το Αρθ-46 του Ν-3105/03 ΦΕΚ-29/Α/10-2-03 με ισχύ απο την έναρξη ισχύος του Ν-2831/00, αντικαθίσταταικαι τίθεται ως αντικατεστάθη με το Αρθ-49 του Ν-3498/06 ΦΕΚ-230/Α/24-10-06). (ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι η αρχική παρ.5
Εάν γίνεται προσθήκη σε κτίριο που στο οικόπεδό του ο συντελεστής δόμησης έχει μειωθεί, τότε κατά τον υπολογισμό της νέας συνολικής επιφάνειας του κτιρίου που προσμετράται στο συντελεστή δόμησης (σδ), ο μειωμένος συντελεστής δόμησης προσαυξάνεται κατά τη διαφορά των δύο συντελεστών δόμησης πολλαπλασιασμένη επί το ποσοστό του παλαιού συντελεστή δόμησης, που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή νομίμου κτίσματος. Παλαιός συντελεστής δόμησης θεωρείται ο μεγαλύτερος που ίσχυε ποτέ για το οικόπεδο αριθμητικώς ή έμμεσα εξαγόμενος. Για τον υπολογισμό του έμμεσα εξαγόμενου συντελεστή δόμησης δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν δυνατότητες προσαύξησης της εκμετάλλευσης του οικοπέδου λόγω εφαρμογής των διατάξεων δεκάμετρης λωρίδας ή επιπλέον ορόφων από κλίσεις εδάφους". (Σ.Σ. Η παρ.5 του Αρθ-23 είχε αρχικώς αντικαταστάθη με το Ν-1892/90 Αρθ-97 (ΦΕΚ-101/Α/31-7-90).Εν συνεχεία με το Αρθ-33 του Ν-2664/98 (ΦΕΚ-275/Α/3-12-98) επανήλθε σε ισχύ και αντικαθίσταται εκ νέου με την παρ.5α του Αρθ-20 Ν-2831/00)

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης