Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

Προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης    
Εγκ-1224/04 [ΙΣΧΥΕΙ από 14-1-04]


Αποστολή της Εγκ-1/04 και της Αποφ-1208/13-1-04 Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την Εγκ-1/04 και την Αποφ-1208/13-1-04 της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παρακαλούνται να επιδώσουν άμεσα την Απόφαση και την Εγκ-1/04, στους Δήμους και τις Κοινότητες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ
ΤΜΗΜΑ Β
Αποφ-1208/04 [ΙΣΧΥΕΙ από 13-1-04]
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων, με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης, και σχετικές διαδικασίες

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ.5 και παρ.12 του Αρθ-9 του Ν-1512/85, όπως συμπληρώθηκαν με το Αρθ-9 παρ.4 και παρ.6, καθώς και την παρ.2 του Αρθ-23 του Ν-3212/31-12-03 ΦΕΚ-308/Α/03 "Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων",
2. Το Εγγρ-38708/7-10-03 Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ "Προετοιμασία για την Προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων, με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης".
3. Τις διατάξεις της Αποφ-Υ6/31-10-01 του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων"
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Αποφασίζουμε:


ΑΡΘΡΟΝ-1

1. Για την προσωρινή σύνδεση των αυθαιρέτων κτισμάτων με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης υποβάλλονται αιτήσεις των ιδιοκτητών, προς τον Δήμο της περιοχής του αυθαιρέτου, σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την 31-12-03, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν-3212/31-12-03 (ΦΕΚ-308/Α/03).

2. Στις ρυθμίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι 30-9-03, και:
α. βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού, προϋφιστάμενου του 1923 ή κάτω των 2000 κατοίκων, και δεν καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο, ή βρίσκονται εκτός σχεδίου αλλά εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ή εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), και σε περιοχή που προορίζεται από τα σχέδια αυτά για οικιστική ανάπτυξη, ή
β. βρίσκονται εκτός των ορίων των σχεδίων και των ζωνών της προηγούμενης περίπτωσης, αποτελούν την κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη τους και έχουν εμβαδόν μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 30 τετραγωνικά μέτρα για κάθε μέλος της οικογένειας, πέραν των τεσσάρων.
Στις ως άνω ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται τα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται μέσα σε κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, ή σε ζώνες απολύτου προστασίας περιοχής που προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1650/86.
Θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ρέματα και τα κτίσματα που απέχουν από την όχθη (φρύδι του πρανούς) λιγότερο από τριάντα (30) μέτρα.

3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα εξής δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/86 (εις διπλούν) στην οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη η θέση και η διεύθυνση του κτίσματος, η περιγραφή του κτίσματος (συνολική επιφάνεια, ύψος, χρήση και αριθμός ορόφων και για την περιπτ.β ο αριθμός των μελών της οικογένειας του, που συνοικούν με αυτόν), ότι το κτίσμα δεν βρίσκεται σε προστατευόμενες περιοχές, σύμφωνα με την ως άνω παρ.2, και ότι έχουν ανεγερθεί μέχρι 30-9-03.
Εάν με τη διεύθυνση δεν είναι σαφής ο προσδιορισμός της θέσης του αυθαιρέτου, συνυποβάλλεται απόσπασμα χάρτου ή οδοιπορικό σκαρίφημα ή αντίγραφο τοπογραφικού.
β. Θεωρημένη βεβαίωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, για την κατασκευή των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
γ. Φωτογραφίες των τεσσάρων όψεων του κτίσματος (εις διπλούν).
δ. Για τα κτίσματα της περιπτ.1β, θα προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από την οποία θα προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας. Εάν δεν υπάρχει φορολογική δήλωση η κύρια κατοικία βεβαιώνεται από το Δήμο.

4. α. Ο Δήμος εκδίδει έγγραφο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, προς την ΔΕΗ και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης, με το οποίο βεβαιώνει ότι το κτίσμα βάση των υποβληθέντων στοιχείων υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες της παρ.2, και επομένως επιτρέπεται η σύνδεσή του με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές επισυνάπτεται αντίγραφο του τυχόν τοπογραφικού ή αντιγράφου χάρτη και τουλάχιστον δύο σφραγισμένες φωτογραφίες. Το έγγραφο με επικολλημένες επ' αυτού και σφραγισμένες μία σειρά φωτογραφίες του κτίσματος και με πλήρη αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, κοινοποιείται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
β. Στην περίπτωση κτισμάτων που υπάγονται στην κατηγορία 1β της παρ.1 δηλαδή για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή ΖΟΕ, ο Δήμος (όταν δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία) ερωτά τις αρμόδιες υπηρεσίες (δασική, αρχαιολογική, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πολεοδομική) αν το συγκεκριμένο κτίσμα βρίσκεται στις προστατευόμενες περιοχές της παρ.2. Εάν εντός προθεσμίας 2 μηνών από την αποστολή του τελευταίου εγγράφου δεν υπάρξει γραπτή απάντηση από τις παραπάνω υπηρεσίες ο Δήμος αποστέλλει το έγγραφο της παρ.4α προς τις υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

5. Η βεβαίωση του Δήμου για την προσωρινή ηλεκτροδότηση, συμπεριλαμβάνει και την δυνατότητα κατασκευής του πυλώνα (πίλαρ) για την τοποθέτηση του μετρητή της ΔΕΗ.


ΑΡΘΡΟΝ-2


1. Για τα αυθαίρετα κτίσματα που συνδέονται με τα δίκτυα, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν, μέσα σε μία τριετία, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ασυμφωνία, στα δηλωθέντα στοιχεία ή προκύπτουν αντίθετα στοιχεία από τα αρχεία της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ειδοποιούνται οι Υπηρεσίες ΔΕΗ και Ύδρευσης για την διακοπή της σύνδεσης με τα δίκτυα και επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις, σύμφωνα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις.
2. Η ως άνω προσωρινή σύνδεση θα διακόπτεται επίσης, με ευθύνη της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, αν μετά την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο και την παρέλευση ενός έτους από την κύρωση της πράξης εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, δεν εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, είτε λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προϋποθέσεων, είτε λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τον ιδιοκτήτη.
3. Για τα αυθαίρετα κτίσματα που συνδέονται με τα δίκτυα, με βάση την παρούσα απόφαση, γίνεται υποχρεωτικά επανέλεγχος ανά τριετία, από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία, για να ελεγχθεί η τήρηση των στοιχείων που δηλώθηκαν, και πριν την παρέλευση της τριετίας, ειδοποιούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΔΕΗ και Ύδρευσης για την τριετή παράταση της σύνδεσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η κατασκευή νέων αυθαιρέτων, διακόπτεται η σύνδεση με τα δίκτυα και επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
4. Αναστέλλονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και καταβολής των προστίμων, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα αυτά, για τα αυθαίρετα κτίσματα, που πληρούν τους όρους της παρ.2 του Αρθ-1 της παρούσας.
5. Για την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου θα πρέπει να οργανωθούν ανάλογα οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, με ευθύνη των προϊσταμένων τους, και ειδικότερα:
α. Να εφοδιάσουν άμεσα του Δήμους με Πολεοδομικά σχέδια ή ΓΠΣ και ΖΟΕ της περιοχής ευθύνης τους εφόσον τους ζητηθούν,
β. Να προμηθευθούν όλους τους απαιτούμενους χάρτες και αεροφωτογραφίες, που θα τους επιτρέψουν να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων. Οι αεροφωτογραφίες θα διατεθούν στην Πολεοδομική Υπηρεσία από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και θα αποτελέσουν στοιχείο του αρχείου αυθαιρέτων, με αντιστοίχιση κάθε δηλουμένου κτίσματος με τα εικονιζόμενα στην αεροφωτογραφία,
γ. Να προχωρήσουν σε κατάλληλη ταξινόμηση και οργάνωση του αρχείου αυθαιρέτων, και να δημιουργήσουν ηλεκτρονική βάση δεδομένων, για τα αυθαίρετα. Οδηγίες και σχετικά προγράμματα θα διατεθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ.


ΑΡΘΡΟΝ-3


Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στους οικείους Δήμους και Κοινότητες σύμφωνα με το Εγγρ-38708/7-10-03 Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης, εφόσον αφορούν σε αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί μέχρι 30-9-03 δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήσεων.
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ

Εγκ-731/1/04 Εγκ-1/04
[ΙΣΧΥΕΙ από 9-1-04] Ε-1/04
Σύνθεση αιθαιρέτων κτισμάτων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.


1. Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ-308/A/31-12-03 δημοσιεύθηκε ο Ν-3212/03 "Άδεια δόμησης, και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων". Με το Αρθ-9 παρ.6 του Κεφ.Β, του νόμου, ρυθμίζεται η δυνατότητα προσωρινής σύνδεσης με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και Ύδρευσης των αυθαιρέτων κτισμάτων, και προωθείται η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως προβλέπεται από το Αρθ-23 παρ.2 του ίδιου νόμου.

2. Σύμφωνα με τα ως άνω Αρθ-9 παρ.6 και Αρθ-23 παρ.2 του Ν-3212/03, η διαδικασία αφορά στα αυθαίρετα που έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο (α) σχετικό έγγραφο μας, και τα οποία έχουν ανεγερθεί μέχρι 30-9-03.
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ίδια που αναφέρονται στο (α) σχετικό έγγραφο μας, τις πρόσθετες οδηγίες που σας έχουν δοθεί με το (β) σχετικό έγγραφο και σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα.
4. Η προθεσμία υποβολής λήγει δύο μήνες μετά την δημοσίευση του Ν-3212/03, επομένως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η 1-3-04.
5. Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στους οικείους Δήμους και Κοινότητες σύμφωνα με το (α) σχετικό έγγραφο μας και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θεωρούνται ότι αφορούν σε αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί πριν τις 30-9-03, και δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των αιτήσεων.


Υπόδειγμα εγγράφου προς τη ΔΕΗ ή την Εταιρεία Ύδρευσης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ....................
ΔΗΜΟΣ...........................

ΠΡΟΣ
1.Την ΔΕΗ
2. Την Υπηρεσία Ύδρευσης
3. Πολεοδομική Υπηρεσία,
(με τα συνημμένα στοιχεία)
Κοινοποίηση:
- Ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Ηλεκτροδότηση (ή Υδροδότηση) της αυθαίρετης κατασκευής τ...........
Σύμφωνα με το Ν-3212/03......και την Εγκ-.../04 του ΥΠΕΧΩΔΕ, και με βάση τα στοιχεία που υπεβλήθησαν στο Δήμο μας (αντίγραφα των οποίων κοινοποιούνται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία), το παραπάνω αυθαίρετο κτίσμα καλύπτει τις προϋποθέσεις της κατηγορίας (α ή β) του Νόμου και επομένως μπορεί να προχωρήσει η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο της ΔΕΗ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:...................................................................................
ΘΕΣΗ......................................................... (Περιοχή, ή συνοικία, οδός, αριθμός, ΤΚ)
Εμβαδόν οικοπέδου...................................................................................
Αριθμός ορόφων - ύψος .........................................................
Αριθμός μελών οικογένειας ιδιοκτήτη...................................... (μόνο για την περίπτωση β)
Η σύνδεση με τα δίκτυα είναι τριετούς διάρκειας και διακόπτεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση που α) ειδοποιείται η ΔΕΗ ή η αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης με έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ή β) μετά τη λήξη της τριετίας, εάν δεν ειδοποιηθεί με έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι δεν υπήρξε μεταβολή στην κατάσταση του κτίσματος & στο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής & επομένως επιτρέπεται η ανανέωση σύμβασης ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης για 3 χρόνια ακόμα.
Ο Δήμαρχος
(Αντιδήμαρχος ή Προϊστάμενος του Δήμου)
Συνημμένα:
1. Προς ΔΕΗ και Υπηρ. Ύδρευσης
Δύο φωτογραφίες του κτίσματος και τυχόν Αντίγραφο τοπογραφικού ή χάρτη (μόνο σε εκτός σχεδίου περιοχές)
2. Προς Πολεοδομική Υπηρεσία
όλα τα υποβληθέντα στοιχεία
(αίτηση, Υπ. Δήλωση και φωτογραφίες)
Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ (ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα................................. Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα
Επώνυμο.............................. δικαιολογητικά, προκειμένου να εγκριθεί η
ΑΔΤ..................................... προσωρινή σύνδεση του αυθαιρέτου κτίσματος
Κάτοικος............................... ιδιοκτησίας μου, με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης
Οδός.................................... σύμφωνα με τις διατάξεις των Αρθ-9 παρ.6
Αριθμός................................ Αρθ-23 παρ.2 του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/03.
Συνοικία...............................
Πόλη...................................
Ταχ. Κώδικας.........................
Αστ.Τμήμα............................
Ιδιοκτήτης (Ναι/Οχι)................
Πληρεξούσιος (Ναι/Οχι)............ Η θέση του αυθαίρετου κτίσματος είναι:
Τηλέφωνα επικοινωνίας Οδός
Σταθερό............................... ...........................................
Κινητό.................................. Αριθμ........................................
ΟΤ...............................................
Θέμα Ταχ.Κωδ......................................
Προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτου με τα δίκτυα Συνοικία....................................
ΔΕΗ και Υδρευσης Δήμος ή Κοινότητα.......................
Αστ.Τμήμα....................................
Ημερομηνία................/......../2004 Ο αιτών/Η αιτούσα
Συνημμένα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν-1599/86 (εις διπλούν)
2. Βεβαίωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
3. Φωτογραφίες των τεσσάρων όψεων του κτίσματος (εις διπλούν)
4. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (μόνο για τις περιπτώσεις που απαιτείται η απόδειξη της κύριας κατοικίας)
5. Απόσπασμα χάρτου ή οδοιπορικό σκαρίφημα ή αντίγραφο τοπογραφικού. (Μόνο όταν δεν είναι σαφής η θέση του αυθαιρέτου με βάση τη διεύθυνηση)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθ-8 Ν-1599/86)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (Αρθ-8 παρ.4 Ν-1599/86)
ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ (ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ).................
Ο - Η Όνομα: Επώνυμο
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2)
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ.6 του Αρθ-22 του Ν-1599/86, δηλώνω ότι:
1. Διεύθυνση αυθαιρέτου κτίσματος (Δήμος, περιοχή ή συνοικία, οδός αριθμ. ΤΚ):
2. Χρόνος κατασκευής:
3. Σύντομη περιγραφή:
4. Καλυπτόμενη επιφάνεια ορόφου (τμ):
5. Συνολική επιφάνεια κτίσματος (τμ):
6. Ύψος (μ) Αριθμός ορόφων:
7. Χρήση:
8. Αριθμός οριζοντίων ιδιοκτησιών:
9. Το κτίσμα δεν βρίσκεται σε ρέμα, αρχαιολογικό χώρο, αιγιαλό ή παραλία, σε δάσος ή αναδασωτέα έκταση ή σε ζώνη απολύτου προστασίας ή σε περιοχή που προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1650/86.
10. Το ως άνω αυθαίρετο κτίσμα έχει κατασκευασθεί πριν την 30-9-03 (4):
Ημερομηνία: - - 2004
Ο - Η Δηλ.
(Υπογραφή)..................................(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του Αρθ-8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ

ΤΜΗΜΑ Α
Εγγρ-38708/7-10-2003 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Διεύθυνση Ο.Κ.Κ.
Θέμα: Προετοιμασία για Προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων με τα δίκτυα ΔΕΗ & Ύδρευσης

ΚΕΙΜΕΝΟ
Α. Προετοιμασία των Δήμων

1 , Από την παραλαβή της επιστολής αυτής και μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος με νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται, όλοι οι Δήμοι της χώρας μπορούν να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις πολιτών για την έκδοση ειδικού εγγράφου προς την ΔΕΗ και τις υπηρεσίες Ύδρευσης, προκείμενος να προχωρήσει η προσωρινή σύνδεση αυθαιρέτων κτισμάτων με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης, διάρκειας 3 ετών.
Στις ρυθμίσεις αυτές θα συμπεριληφθούν τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανενερθεί μέχρι σήμερα, και:
α, βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού και δεν καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο  ή βρίσκονται σε περιοχή που προορίζεται για οικιστική ανάπτυξη από Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή από εγκεκριμένο Γενικό Πόλεοδαμικό Σχέδιο (ΓΠΣ),
β. βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και ΖΟΕ, αποτελούν την κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη και έχουν εμβαδόν μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 30 τετραγωνικά μέτρα για κάθε μέλος της οικογένειας, πέραν των τεσσάρων.
2. Στις, ως άνω ρυθμίσεις δεν θα περιληφθούν τα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους,; στον αιγιαλό ή την παραλία, σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, ή σε ζώνες απολύτου προστασίας περιοχής που προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1850/86. Θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ρέματα και τα κτίσματα που απέχουν από την όχθη (φρύδι του πρανούς) λιγότερο από 30 μέτρα:
3. Οι αιτήσεις των πολιτών προς τον Δήμο θα πρέπει να ουνοδεύονται με τα εξής:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν-1599/86 (εις διπλούν) στην οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη η θέση και η διεύθυνση του κτίσματος, η περιγραφή του κτίσματος (συνολική επιφάνεια, ύψος, χρήση και αριθμός ορόφων και ο αριθμός των μελών της οικογένειας του, που συνοικούν με αυτόν), και ότι το κτίσμα δεν βρίσκεται σε προστάτευόμενες περιοχές, σύμφωνα με την ως άνω παρ.2.
β. Θεωρημένη βεβαίωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, περί της κατασκευής των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
γ. Φωτιογραφρίες των τεσσάρων όψεων του κτίσματος (εις διπλούν),
δ. Για τα κτίσματα της περιπτ.1β, θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογίας εισοδήματος, από την οποία θα προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας. Εάν δεν υπάρχει φορολογική δήλωση η μόνιμη κατοικία βεβαιώνεται από το Δήμο.
4.α. Ο Δήμος εκδίδει έγγραφο, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, προς την ΔΕΗ και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης με το οποίο βεβαιώνει ότι το κτίσμα υπάγεται σε μια από τις κατηγορίες της παρ.1, και επομένως επιτρέπεται ή σύνδεση του με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Το έγγραφο μαζί με πλήρες αντίγραφο του φακέλου και επικολλημένες επ' αυτού και σφραγισμένες φωτογραφίες του κτίσματος κοινοποιείται στην αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία.
β. Στην περίπτωση κτισμάτων που υπάγονται στην κατηγορία 1.β της παρ.1 δηλαδή για αυθαίρετα κτίσματα που ευρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή ΖΟΕ, ο Δήμος (όταν δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία),ερωτά τις αρμόδιες υπηρεσίες (δασική, αρχαιολογική, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πολεοδομική) αν το συγκεκριμένο κτίσμα βρίσκεται στις προστατευόμενες περιοχές της παρ.2. Εάν εντός προθεσμίας 2 μηνών από την αποστολή του τελευταίου εγγράφου δεν υπάρξει γραπτή απάντηση από τις παραπάνω υπηρεσίες ο Δήμος αποστέλλει το έγγραφο της παρ.4α προς τις υπηρεσίες ηλεκτροδότησης - ύδρευσης.


Β. Προετοιμασία των Πολεοδομικών Υπηρεσιών


1. Για τα αυθαίρετα κτίσματα που συνδέονται με τα δίκτυα, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος των οικοδομών, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για να ελεγχθεί η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν, μέσα σε μία τριετία, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, που θα καθορίζεται από το Νόμο.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ασυμφωνία, διακόπτεται η σύνδεση με τα δίκτυα και επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.
2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου θα πρέπει να οργανωθούν ανάλογα οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, με ευθύνη τωγ προϊσταμένων τους, και ειδικότερα:
α. Να εφοδιάσουν άμεσα του Δήμους με Πολεοδομικά σχέδια ή ΓΠΣ και ΖΟΕ της περιοχής ευθύνης τους εφόσον τους ζητηθούν.
β. Να προμηθευθούν όλους τους απαιτούμενους χάρτες και αεροφωτογραφίες, που θα τους επιτρέψουν να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων. Οι αεροφωτογραφίες θα διατεθούν στην Πολεοδομική Υπηρεσία από το ΥΠΕΧΩΔΕ, και θα αποτελέσουν στοιχείο του αρχείου αυθαιρέτων, με αντιστοίχιση κάβε δηλουμένου κτίσματος με τα εικονιζόμενα στην αεροφωτογραφία.
γ. Να προχωρήσουν σε κατάλληλη ταξινόμηση και οργάνωση του αρχείου αυθαιρέτων, και να δημιουργήσουν ηλεκτρονική βάση δεδομένων, για τα αυθαίρετα. Οδηγίες και σχετικά καθώς και χρηματοδότηση θα διατεθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
δ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ θα καλύψει ελλείψεις στον εξοπλισμό των Πολεδομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις του.

 

Υπόδειγμα εγγράφου προς τη ΔΕΗ ή την Εταρεία Ύδρευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...........................
ΔΗΜΟΣ..................................

ΠΡΟΣ
- Τη ΔΕΗ

- Την Υπηρεσία Υδρευσης
Κοινοποίηση:
Πολεοδομικές Υπηρεσίες
ΘΕΜΑ: Ηλεκτροδότηση (ή Υδροδότηση) της αυθαίρετης κατασκευής τ.................................
...................................................................................................................................

Σύμφωνα με το Ν.... και το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό ................ και με βάση τα στοιχεία του φακέλου που υπεβλήθησαν στο Δήμο μας (αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην αρμόδια Πολεδομική Υπηρεσία),
το παραπάνω αυθαίρετο κτίσμα καλύπτει τις προϋποθέσεις της κατηγορίας (α ή β) του Νόμου και επομένως μπορεί να προχωρήσει η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και το δίκτυο της ΔΕΗ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΘΕΣΗ...............(Περιοχή ή συνοικία, οδός, αριθμός ΤΚ)
Εμβαδόν οικοπέδου:.............
Αριθμός ορόφων-ύψος:.......
Αριθμός μελών οικογένειας ιδιοκτήτητη.......
(μόνο για την περίπτωση β)
Η σύνδεση με τα δίκτυα είναι τριετούς διάρκειας και διακόπτεται υποχρεωτικά, εκτός εάν προσκομισθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο της τριετίας, έγγραφο της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας με το οποίο δηλώνεται ότι δεν υπήρξε μεταβολή στην κατάσταση του κτίσματος και στο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής και επομένως επιτρέπεται η ανανέωση της σύμβασης ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης για 3 ακόμη έτη.

Ο Δήμαρχος
(Αντιδήμαρχος ή Προϊστάμενος του Δήμου)


Εγγρ-45032/14-11-03Μετά τα πιο πάνω σχετικά, και τα ερωτήματα που υποβάλλονται για το θέμα, παρακαλούμε να αποστείλετε άμεσα το έγγραφο αυτό (με φαξ) στους Δήμους που ανήκουν στη χωρική σας αρμοδιότητα προκειμένου να ενημερωθούν για την εφαρμογή της διαδικασίας προσωρινής ηλεκτροδότησης των αυθαιρέτων ως προς τα εξής:
1. Για την υποβολή των αιτήσεων δεν θα πρέπει να ζητείται από τους ενδιαφερόμενους έγκριση Δασαρχείου ή άλλων Υπηρεσιών, αλλά στις περιπτώσεις που δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τις προστατευόμενες περιοχές των Διοικητικών του ορίων, θα ερωτά τις αρμόδιες υπηρεσίες (δασική, αρχαιολογική, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πολεοδομική), σύμφωνα με την παρ.4β του (α) σχετικού.
2. Ειδικά για τις εκτός σχεδίου περιοχές, που έχει προχωρήσει η διαδικασία ένταξης σε σχέδιο πόλεως, και πολύ περισσότερο για όσες περιοχές έχει γίνει ανάρτηση της μελέτης, δεν θα πρέπει να ζητείται καμία από τις πιο πάνω εγκρίσεις, διότι είναι αυτονόητο ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν προηγηθεί.
3. Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος δεν απαιτείται. Στις περιπτώσεις όμως που για τον εντοπισμό τους, δεν είναι επαρκή τα στοιχεία της αίτησης, μπορεί να ζητείται, και αρκεί, η υπόδειξή του αυθαιρέτου σε αντίγραφο τοπογραφικού. Πρόσθετα οι Δήμοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ενδιαφερόμενους, με τη χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος χάρτη. Εφόσον δεν διαθέτουν κατάλληλους χάρτες της περιοχής τους, μπορούν να ζητήσουν χάρτες ΓΠΣ ή ΖΟΕ από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες.
4. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, με ευθύνη των προϊσταμένων τους, εφόσον τους ζητηθεί, πρέπει να εφοδιάσουν άμεσα τους Δήμους με τους χάρτες ΓΠΣ ή ΖΟΕ της περιοχής ευθύνης τους. Για την περαιτέρω διαδικασία ελέγχου, θα αποσταλούν έγκαιρα στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες αεροφωτογραφίες ή χάρτες, που συντάσσονται από την Ειδική Μονάδα Αυθαιρέτων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Για τα αυθαίρετα που βρίσκονται εντός ΓΠΣ ή ΖΟΕ δεν απαιτείται απόδειξη ότι αποτελούν την κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη τους. Τα δικαιολογητικά για την κύρια κατοικία, απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που τα αυθαίρετα είναι εκτός σχεδίου, και σε περιοχή για την οποία δεν έχει εγκριθεί καμία από τις ρυθμίσεις αυτές (ΓΠΣ ή ΖΟΕ).
6. Η βεβαίωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, δεν περιλαμβάνει το σχέδιο της εγκατάστασης, εάν όμως υποβληθεί θα διαβιβασθεί στη ΔΕΗ. Βεβαίωση υδραυλικού δεν απαιτείται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ

 

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης