Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.

 

Αποφ-75589/976/86                    (ΦΕΚ-796/Β/18-11-86)

  [ΙΣΧΥΣΕ από 18-11-86 βλέπε Αποφ-86845/302/99] (ΦΕΚ-796/Β/86)

                 Ενίσχυση υφισταμένων οικοδομών.

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTΟΣ, ΧΩΡΟTΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,

      'Εχοντας υπόψη:

      1. Tις διατάξεις του Αρθ-26 του Ν-1577/18-2-85 περί

"Γενικού οικοδομικού κανονισμού" (ΦΕΚ-210/Α/85).

      2. Tην ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας ποιότητας και

λειτουργικότητας των κτιρίων,

                          Αποφασίζουμε:

      1) Στις υπάρχουσες οικοδομές όταν από το στατικό ή

αντισεισμικό έλεγχο προκύπτει ότι ο φέρων οργανισμός δεν

παραλαμβάνει με την απαιτούμενη ασφάλεια τα φορτία των ορόφων που

υπάρχουν ή των ορόφων που θα προστεθούν, επιτρέπεται η ενίσχυση

αυτού με οποιαδήποτε τεχνικά πρόσφορη επέμβαση στα υπάρχοντα

φέροντα στοιχεία, ή και με την προσθήκη νέων στοιχείων ενίσχυσης

(τοιχώματα, υποστυλώματα, δοκοί κλπ).

      Tα στοιχεία ενίσχυσης (οριζόντια και κατακόρυφα) είναι

δυνατόν να κατασκευάζονται και έξω από το περίγραμμα της κάτοψης

με τους παρακάτω περιορισμούς: Δεν επιτρέπεται.

      "α) Δεν επιτρέπεται να εξέχουν από τις υποχρεωτικές γραμμές

δόμησης (οικοδομικές, πλάγιες και οπίσθιες υποχρεωτικές γραμμές)

περισσότερο από είκοσι πέντε (0,25) εκατοστά του μέτρου.

      Ειδικά στην περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει με

τη ρυμοτομική, τα κατακόρυφα στοιχεία δεν επιτρέπεται να εξέχουν

απ' αυτή. Μόνο τα οριζόντια φέροντα στοιχεία επιτρέπεται να

εξέχουν μέχρι είκοσι πέντε (0,25) εκατοστά του μέτρου από τη

ρυμοτομική γραμμή με την προϋπόθεση ότι το κατώτερο σημείο τους

είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και ογδόντα εκατοστά (2,80) του

μέτρου ψηλότερα από το πεζοδρόμιο".

      (Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. τίθεται ως αντικατεστάθη

      μετην Αποφ-6551/1111/97 (ΦΕΚ-191/Β/14/3/97).

      β) Tα στοιχεία ενίσχυσης δεν επιτρέπεται να μειώνουν τις

ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις των ανοιγμάτων για το φωτισμό

και αερισμό των χώρων της οικοδομής.

      γ) Εάν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης ο συντελεστής

κατ' όγκον εκμετάλλευσης και η επιτρεπόμενη κάλυψη, τότε τα

στοιχεία ενίσχυσης κατασκευάζονται καθ' υπέρβαση αυτών,

διαφορετικά συμπεριλαμβάνονται σ' αυτούς.

      δ) Οι ενισχύσεις υπολογίζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα

με τις ισχύουσες διατάξεις του αντισεισμικού κανονισμού.

      ε) Στα κτίρια των παραδοσιακών οικισμών, στα διατηρητέα

κτίρια ή τα κτίρια που μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέα οι

οικοδομικές άδειες για την ενίσχυση του φορέα εκδίδονται μετά από

έγκριση της οικείας ΕΠΑΕ όπως προβλέπεται από την παρ.4 του Αρθ-4

του Ν-1557/85 (ΦΕΚ-210/Α).

      Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. 

                                     Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1986

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης