Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ.8 του Αρθ-9 του Ν-1512/85, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.5 του Αρθ-9 του Ν- 3212/03 ΦΕΚ-308/Α/03 "Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων",

2. Το Αρθ-9 παρ.1, παρ.2 και παρ.7 του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/03 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός των προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών"

3. Το Αρθ-22 παρ.1, παρ.3, παρ.4, και το Αρθ-23 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Ν-1577/85,

4. Τα Αρθ-15, Αρθ-16, Αρθ-17 και Αρθ-18 παρ.10 του Ν-1337/83,

5. Τις διατάξεις της Αποφ-Υ6/31-10-01 του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων"

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟΝ-1
Καθορισμός των Μικρών Παραβάσεων

Ως μικρές Πολεοδομικές, δομικές, ή κτιριολογικές παραβάσεις κτιρίου, κατασκευής ή εγκατάστασης, θεωρούνται οι παραβάσεις που παραβιάζουν σε μικρή κλίμακα τα μεγέθη ισχύουσας Άδειας Δόμησης ή τα μεγέθη που επιτρέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, καθ' υπέρβαση ή παράβαση των οριζομένων στις παρ.1, παρ.3 και παρ.4 του Αρθ-22 του ΓΟΚ/85, και οι οποίες λόγω του μικρού μεγέθους τους:

α. δεν αλλοιώνουν, ούτε υποβαθμίζουν την όψη του κτιρίου στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και το πέριξ αυτού φυσικό ή δομημένο περιβάλλον,

β. δεν δημιουργούν αυτοτελή χώρο, και

γ. δεν είναι επικίνδυνα και δεν επιφέρουν επικινδυνότητα του νομίμου ή δυνάμενου να νομιμοποιηθεί κτιρίου.

ΑΡΘΡΟΝ-2
Προϋποθέσεις και διαδικασία εξαίρεσης, και συνέπειες

1. Οι Μικρές Πολεοδομικές, δομικές, ή κτιριολογικές παραβάσεις του Αρθ-1, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις νομιμότητας ή νομιμοποίησης του υπολοίπου κτιρίου, και με την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα και συγκεκριμένα συντρέχουν τα κριτήρια του Αρθ-16 παρ.1 του Ν-1337/83, μπορούν να εξαιρεθούν της κατεδάφισης με τις ακόλουθες διαδικασίες και προϋποθέσεις:

Α. Με απόφαση εξαίρεσης που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μίας από τις επόμενες περιπτώσεις:

α.1. Δεν ξεπερνούν το 5% της αντίστοιχης επιτρεπόμενης διάστασης του κτιρίου, και το πολύ μέχρι μισό μέτρο (0,50 μ), δεν δημιουργούν επιφάνεια μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της πραγματοποιούμενης επιφάνειας του ορόφου και μέχρι πέντε τετραγωνικά μέτρα (5 μ2) ανά όροφο, εφόσον ταυτόχρονα δεν υπερβαίνει το 5% της επιτρεπόμενης κάλυψης, και συνολικά το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και όγκου, και η μείωση των υποχρεωτικών αποστάσεων του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου δεν είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε εκατοστών (0,25 μ).

α.2. Δεν δημιουργούν επιφάνεια μεγαλύτερη των οκτώ τετραγωνικών μέτρων (8 μ2) ανά όροφο, εφόσον ταυτόχρονα δεν παραβιάζεται το περίγραμμα του κτιρίου και οι υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου.

α.3. Αφορούν σε αλλαγή της θέσης του κτιρίου στο οικόπεδο ή αλλαγή της τομής του κτιρίου χωρίς υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους ή του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων και ταυτόχρονα συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις των παρ.α1, και παρ.α2.

α.4. Αφορούν σε προσθήκη μονωτικού ή θερμοσυσσωρευτικού κελύφους, σύμφωνα με τα κριτήρια των παρ.6 και παρ.7 του Αρθ-11 του Ν-1577/85 περί ΓΟΚ.

Β. Με απόφαση εξαίρεσης που εκδίδεται από το Νομάρχη, εφόσον οι μικρές παραβάσεις υπερβαίνουν τα όρια της προηγούμενης περιπτ.(Α). Η Απόφαση εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και σύμφωνη γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Οικισμού και Περιβάλλοντος (Ν ΣΧΟΠ).

2. Οι ως άνω αποφάσεις εκδίδονται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης στο οποίο σημειώνονται με κόκκινο μελάνι οι προς εξαίρεση Μικρές παραβάσεις, τεχνική - αιτιολογική έκθεση, στοιχεία νομιμότητας ή νομιμοποίησης του κυρίως κτιρίου ή κατασκευής και φωτογραφίες.

3. Με τις ίδιες ή όμοιες αποφάσεις επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, με δυνατότητα μετατροπής τους σε εφάπαξ εισφορά, ίση με το πρόστιμο ανέγερσης και επίσης καθορίζεται η δυνατότητα αποπεράτωσης ή μερικής διαμόρφωσης των Μικρών Παραβάσεων που εξαιρούνται της κατεδάφισης.

4. Στις περιπτώσεις που χορηγείται εξαίρεση για τις Μικρές παραβάσεις, δεν επιβάλλονται οι λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Αρθ-17 του Ν-1337/83, για τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς.

ΑΡΘΡΟΝ-3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2004

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης