Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Αποφ-9451/208/07   (ΦΕΚ-815/Β/24-5-07)

[ ΙΣΧΥΕΙ από 24-5-07]   (ΦΕΚ-815/Β/07)

Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Αρθ-2   παρ.2 του ΠΔ-334/94 (ΦΕΚ-176/Α/94) "Προϊόντα δομικών κατασκευών", με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία ΕΟΚ-106/89 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των Αρθ-1 και Αρθ-3 του Ν-1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ-34/Α/83), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το ΠΔ-63/05 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ-98/Α/05).

4. Το ΠΔ-27/96 (ΦΕΚ-168/Α/96) "Συγχώνευση των Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης".

5. Το ΠΔ-229/86 (ΦΕΚ-96/Α/86) "Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας", όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ-396/89 (ΦΕΚ-172/Α/89).

6. Το ΠΔ-121/10-3-04 "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ-84/Α/10-3-04).

7. Τις διατάξεις του ΠΔ-33/06 (ΦΕΚ-35/Α/15-2-06) "Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών".

8. Την κοινή Αποφ-Δ15/Α/Φ19/4040/06 (ΦΕΚ-249/Β/27-2-06) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Α.Ν. και Ι.Π.".

9. Το ΠΔ-334/94   περί "προϊόντων δομικών κατασκευών" (ΦΕΚ-176/Α/25-3-94).

10. Την Αποφ-10102/05 (ΦΕΚ-684/Β/20-5-05) των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ περί "Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας ΕΟΚ-106/89 για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών.

11. Την Αποφ-13944/4/06 (ΦΕΚ-993/Β/26-7-06) των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ περί "Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας ΕΟΚ-106/89 για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών".

12. Τις διατάξεις του ΠΔ-81/99  (ΦΕΚ-92/Α/99) "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ-428/95   (ΦΕΚ-245/Α/95) "Σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ" και ειδικότερα το Αρθ-2.

13. Τον Ν-1418/84  (ΦΕΚ-23/Α/84), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το Αρθ-21   αυτού.

14. Την ΕΚ-91/99 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα με το Αρθ-20, παρ.2 της οδηγίας ΕΟΚ-106/89 του Συμβουλίου όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με τα θερμομονωτικά προϊόντα.

15. Τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/C 319 της 14-12-05, 2003/C 120 της 22-5-03 και 2004/C 263 της 26-10-04.

16. Τα Πρακτικά της 18ης Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας ΕΟΚ-106/89 για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟΝ-1

1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ-334/94   τα βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα που προορίζονται για κτίρια, τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα, θα συμμορφώνονται, ανάλογα με τη χρήση τους:

α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13162:2001 (ΕΝ 13162:2001, ΕΝ13162:2001/AC:2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2001 (ΕΝ 13163:2001 και 13163:2001/AC:2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13164:2001 (ΕΝ 13164:2001, ΕΝ 13164:2001/Α12004 και ΕΝ 13164:2001/AC: 2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ 13165:2001 (ΕΝ 13165:2001, ΕΝ 13165:2001/Α1:2004, ΕΝ13165:2001/Α2:2004 και ΕΝ 13165:2001/AC:2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13166:2001 ("ΕΝ 13166:2001, ΕΝ13166:2001/Α1:2004 και ΕΝ 13166:2001/AC: 2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13167:2001 ("ΕΝ 13167:2001, ΕΝ 13167:2001/Α1:2004 και ΕΝ 13167:2Ο01/AC: 2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13168:2001 ("ΕΝ 13168:2001, ΕΝ 13168:2001/Α1:2004 και ΕΝ 13168:2001/AC: 2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13169:2001 ("ΕΝ 13169:2001, ΕΝ 13169:2001/Α1:2004 και ΕΝ 13169:2001/AC: 2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13170:2001 ("ΕΝ 13170:2001, ΕΝ 13170:2001/AC: 2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό (ΙCΒ) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

• ΕΛΟΤ ΕΝ 13171:2001 ("ΕΝ 13171:2001, ΕΝ13171:2001/Α1:2004 και ΕΝ 13171:2001/AC: 2005) "Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - Προδιαγραφή", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το Αρθ-6   του ΠΔ-334/94, και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.

ΑΡΘΡΟΝ-2

Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επισήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.

ΑΡΘΡΟΝ-3

Τα τυχόν αποθέματα ή και ημιέτοιμα προϊόντα, που υπάρχουν στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE.

ΑΡΘΡΟΝ-4

Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί για χρήση στην Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα του Αρθ-1 της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς και αυτές του ΠΔ-334/94 .

ΑΡΘΡΟΝ-5

Κάθε διάταξη σε προηγούμενες εκδοθείσες αποφάσεις που αντιτίθενται στην παρούσα καταργούνται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαίου 2007

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης