Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Αποφ-16462/29/01                   (ΦΕΚ-917/Β/17-7-01)

     [ΙΣΧΥΕΙ από 17-7-01]                 (ΦΕΚ-917/Β/01)

         Τσιμέντα γιά την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.

Ελεγχος και Ποιότητα Τσιμέντων για κατασκευή έργων απο σκυρόδεμα

 

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Δημοσίων

'Εργων, 'Εχοντας υπόψη:

      1. Τις διατάξεις του Αρθ-3 του Ν-1338/83 (ΦΕΚ-36/Α/83),

όπως αντικαταστάθηκε από το Αρθ-65 του Ν-1892/90 (ΦΕΚ-101/Α/90)

και του Αρθ-4 του Ν-1338/83, όπως αντικαταστάθηκε από το Αρθ-6

παρ.4 του Ν-1440/84 (ΦΕΚ-70/Α/84) και τροποποιήθηκε από το Αρθ-7

του Ν-1775/88 (ΦΕΚ-101/Α/88), από το Αρθ-31 του Ν-2076/92

(ΦΕΚ-130/Α/92), από το Αρθ-19 του Ν-2367/95 (ΦΕΚ-261/Α/95) και το

Αρθ-22 του Ν-2789/00 (ΦΕΚ-21/Α/00).

      2. Τις διατάξεις του Ν-1558/85 (ΦΕΚ-13/Α/85) "Κυβέρνηση και

Κυβερνητικά 'Οργανα και ιδιαίτερα των Αρθ-23, Αρθ-24 και Αρθ-29,

όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Αρθ-1 παρ.2α του

Ν-2469/97 (ΦΕΚ-38/Α/97).

      3. Το ΠΔ-27/96 (ΦΕΚ-168/Α/96) "Συγχώνευση των Υπουργείων

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και τουρισμού

στο Υπουργείο Ανάπτυξης".

      4. Το ΠΔ-229/86 (ΦΕΚ-96/Α/86) "Σύσταση και οργάνωση της

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως τροποποιήθηκε με το

ΠΔ-396/89 (ΦΕΚ-172/Α/89).

      5. Την Αποφ-Δ17α/10/30/Φ221 (ΦΕΚ-664/Β), του Πρωθυπουργού

και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό

ΠΕΧΩΔΕ.

      6. Την Αποφ-303 (ΦΕΚ-5/Β/94) του Πρωθυπουργού και του

Υπουργού Ανάπτυξης Α. Κ.".

      7. Τις διατάξεις του Ν-372 (ΦΕΚ-166/Α) "περί συστάσεως και

λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης ΕΛΟΤ" και το

Αρθ-22 του Ν-1682/87 (ΦΕΚ-14/Α/87) "Σύσταση και Καταστατικό της

Ανώνυμης Εταιρείας "Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ", όπως

αυτός τροποποιήθηκε με το ΠΔ-155/97 (ΦΕΚ-131/Α/97).

      8. Την Αποφ-28001/99 (ΦΕΚ-1712/Β/99) "Τσιμέντα για την

κατασκευή έργων από σκυρόδεμα".

      9. Το ΠΔ-334/94 (ΦΕΚ-176/Α/94) "Προϊόντα δομικών

κατασκευών", με το οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο ή Οδηγία

ΕΟΚ-106/89 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα δομικών

κατασκευών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

      10. Το ΠΔ-244/80 (ΦΕΚ-69/Α/80) "περί Κανονισμού Τσιμέντων

για έργα από Σκυρόδεμα".

      11. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Τσιμέντων, της ΕΛΟΤ

ΑΕ (Αποφ-40/01/01-03-01 Συμβουλίου Πιστοποίησης).

      12. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΝ-TR/G5/siD

(2000) -03/04/00, με την οποία καθορίζεται η 1η Απριλίου 2001, ως

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού

Προτύπου ΕΝ197-1 με τον τίτλο "Τσιμέντο, Μέρος 1: Σύνθεση,

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα"

(Επίσημη Εφημ. των Ευρ. Κοινοτήτων, C20, σελ.5/23-01-01) και του

Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ197-2 με τίτλο "Τσιμέντο,

Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης".

      13. Τη μεταφορά των ανωτέρω Προτύπων στο Ελληνικό σύστημα

Τυποποίησης ως ΕΛΟΤ ΕΝ197-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ197-2 αντίστοιχα,

                          Αποφασίζουμε:

                           ΑΡΘΡΟΝ-1

      1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ-334/94 τα τσιμέντα, τα

οποία παράγονται, διακινούνται, πωλούνται και προορίζονται για

δομικές κατασκευές, οφείλουν από 1 Απριλίου 2001 να

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και

επομένως να φέρουν την σήμανση CE, είτε στα συνοδευτικά

παραστατικά στην περίπτωση χύδην, είτε επί της συσκευασίας αυτών,

σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού

Προτύπου. Η επίθεση της σήμανσης CE γίνεται μετά από χορήγηση

Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από Οργανισμό Πιστοποίησης

κοινοποιημένο στην ΕΕ (στην Ελλάδα ο κοινοποιημένος Οργανισμός

είναι ο ΕΛΟΤ, αρ.κοινοποίησης 365) σύμφωνα με τις διαδικασίες

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ197-2.

      2. Από 1 Απριλίου 2001 έως 31 Δκεμβρίου 2001 επιτρέπεται η

παραγωγή, η διακίνηση και η πώληση τσιμέντων που προορίζονται για

δομικές κατασκευές που ικανοποιούν είτε τις απαιτήσεις του Αρθ-1

παρ.1 είτε ικανοποιούν τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις δηλαδή

ΠΔ-244/80, Αποφ-28001/99.

      3. Για τύπους τσιμέντου που δεν εμπεριέχονται στο

Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 εξακολουθούν να

ισχύουν οι Εθνικές διατάξεις και μετά την 31 Δεκεμβρίου 2001.

                           ΑΡΘΡΟΝ-2

      Κατ' εφαρμογή του Αρθ-11 του ΠΔ-334/94, αν η αρμόδια

Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης διαπιστώσει ότι τσιμέντα που

προορίζονται για δομικές κατασκευές δεν πληρούν τις απαιτήσεις

του Αρθ-1 της παρούσης, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται

από το ΠΔ-334/94 και/ή από την ΚΥΑ-28001/99, αναλόγως της

διατάξεως της οποίας γίνεται χρήση.

                           ΑΡΘΡΟΝ-3

      Κάθε διάταξη που αντιτίθεται στην παρούσα καταργείται.

                           ΑΡΘΡΟΝ-4

      Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό

Προϋπολογισμό.

      Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

      Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                      Αθήνα 11 Ιουλίου 2001

 

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης