Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Αποφ-115451/24/11  (ΦΕΚ-24/Β/20-1-11)

[ ΙΣΧΥΕΙ από 20-1-11]  (ΦΕΚ-24/Β/11)

(ΦΕΚ-24/Β/20-1-2011)  Αποφ-115451/24/2011  (ΦΕΚ-24/Β/2011)

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρ.1 του Αρθ-15  

του Ν-3889/10 (ΦΕΚ-182/Α/10) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΠΔ-63/05 (ΦΕΚ-98/Α/05) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

2. Τις διατάξεις του Αρθ-1 της Αποφ-2876/7-10-09   του Πρωθυπουργού, "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων" (ΦΕΚ-2234/Β/09).

3. Τις διατάξεις των ΠΔ-187/09 (ΦΕΚ-214/Α/09) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" και ΠΔ-89/10 (ΦΕΚ-154/Α/10) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

4. Τις διατάξεις του Αρθ-1 του ΠΔ-189/09  (ΦΕΚ-221/Α/09) με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ, του Αρθ-6 του ιδίου ΠΔ  με το οποίο μεταφέρθηκε από το ΥΠΑΑΤ στο ΥΠΕΚΑ η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (Αρθ-1 ΠΔ-352/91, ΦΕΚ-124/Α/91 και Αρθ-1 παρ.2, ΠΔ-228/02, ΦΕΚ-208/Α/02) και την Αποφ-23111/31-5-10   (ΦΕΚ-855/Β/10) με την οποία συγκροτήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο "Ειδική Γραμματεία Δασών".

5. Τις διατάξεις του Αρθ-28   του Ν-2664/98 (ΦΕΚ-275/Α/98) "Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις".

6. Τις διατάξεις των Αρθ-13 έως και Αρθ-26 του Ν-3889/10  (ΦΕΚ-182/Α/10), "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις", όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες του Αρθ-27   του Ν-2664/98 (ΦΕΚ-275/Α/98).

7. Τη διάταξη ειδικότερα του Αρθ-22   παρ.2 του Ν-3889/10 (ΦΕΚ-182/Α/10) "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις", που αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών.

9. Τις διατάξεις της παρ.4 του Αρθ-106 του Ν-2362/95   (ΦΕΚ-247/Α/95), "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

10. Την κοινή Αποφ-Δ6Α/142500/ΕΞ2010 (ΦΕΚ-1725/Β/3-11-10) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά".

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟΝ-1

Α. Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται με αυτή ο χαρακτήρας, καθορίζεται ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 1.000 τμ, πενήντα (50) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τμ έως και 5.000 τμ, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τμ έως και 20.000 τμ, πεντακόσια (500) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τμ έως και 100.000 τμ, χίλια (1.000) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τμ έως και 300.000 τμ, δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τμ, τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

Β. Το τέλος άσκησης αντιρρήσεων μειώνεται κατά ποσοστό 10% των ανωτέρω τιμών αντιστοίχως, εφόσον οι αντιρρήσεις και τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται στο σύνολό τους (πλήρης φάκελος αντιρρήσεων) ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-16   παρ.1 του Ν-3889/10.

ΑΡΘΡΟΝ-2

Α. Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, καταβάλλεται είτε στις ΔΟΥ είτε σε λογαριασμό της "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ" που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, με χρήση πιστωτικής κάρτας ή με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο.

Η, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις καταβολή του, καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων της εκάστοτε ανάρτησης.

Στο στέλεχος πληρωμής υπάρχει ειδική επισήμανση, στην οποία αναφέρεται ότι η κατάθεση γίνεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, στον ειδικό κωδικό "Ταμείο Δασικών Χαρτών" του Ειδικού Φορέα Δασών.

Β. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω καταβαλλόμενο ειδικό τέλος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, στον ειδικό κωδικό με την ονομασία "Ταμείο Δασικών Χαρτών" του Ειδικού Φορέα Δασών, σε ειδικό λογαριασμό τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κατά τα προηγούμενα απόδοση πραγματοποιείται από την Κτηματολόγιο ΑΕ, για το 80% του συνολικού ποσού ένα (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για κάθε συγκεκριμένη ανάρτηση, για δε το υπόλοιπο 20% το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών, αφαιρουμένων κάθε φορά των δαπανών διαχείρισης - είσπραξης στις οποίες θα υποβληθεί ο φορέας είσπραξης.

Κατά την απόδοση των εισπραττομένων ποσών από τις ΔΟΥ παρακρατείται ποσοστό 10% ως δαπάνη για την είσπραξή τους στον ΚΑΕ 3413.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης