Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Ν-3917/11   (ΦΕΚ-22/Α/21-2-11)

[ ΙΣΧΥΕΙ από 21-2-11]  Ν-3917/2011   (ΦΕΚ-22/Α/11)

 (ΦΕΚ-22/Α/2011)   (ΦΕΚ-22/Α/21-2-2011)

Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία

σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις

ΑΡΘΡΟΝ-14 Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή

καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

ΑΡΘΡΟΝ-15 Τροποποιήσεις του Ν-2472/97 (Αρθ-19)

(Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

ΑΡΘΡΟΝ-16 Τροποποιήσεις του Ν-3471/06 (Αρθ-11)

(Μη ζητηθείσα επικοινωνία)

ΑΡΘΡΟΝ-17 Κωδικοποίηση διατάξεων

(Επιτροπή κωδικοποίησης διατάξεων που αφορουν στο απόρρητο και

στην ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και στην προστασία των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών)

ΑΡΘΡΟΝ-20 Έναρξη ισχύος

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ Η΄ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ Η΄ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ-14

Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνο για: α) τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, β) την προστασία του πολιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας, γ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης, δ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις και ε) τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

2. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους γίνεται μόνο από κρατικές αρχές με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

3. Δημόσιοι χώροι για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων νοούνται:

α) οι κατά την κείμενη νομοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόμενοι για κοινή χρήση,

β) οι ελευθέρως προσβάσιμοι σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων ανοικτοί χώροι (περιφραγμένοι ή μη) που τίθενται σε κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο και

γ) οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από γνώμη της ΑΠΔΠΧ, ορίζονται οι αρμόδιες κρατικές αρχές, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και οι αποδέκτες, ο χρόνος αποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, η έννομη προστασία, η γνωστοποίηση της επεξεργασίας και ο έλεγχος από την ΑΠΔΠΧ και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του Ν-2472/97.

5. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δημόσιες αρχές, ΟΤΑ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-2472/97 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την ΑΠΔΠΧ.

6. Τα τρία τελευταία εδάφια της περιπτ.β της παρ.2 του Αρθ-3 του Ν-2472/97, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το Αρθ-8 παρ.1  του  Ν-3625/07   (ΦΕΚ-290/Α/07), καταργούνται με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται από την παρ.4.

7. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: α) του Αρθ-104 παρ.4 του Ν-2696/99 (ΚΟΚ, (ΦΕΚ-57/Α/99) και του ΠΔ-287/01 (ΦΕΚ-198/Α/01), β) του Αρθ-41Ε   του Ν-2725/99 (ΦΕΚ-125/Α/99) και της Αποφ-24560/03   των Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ-1071/Β/03), γ) του Αρθ-253Α παρ.1 περιπτ.δ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΠΔ-258/86, (ΦΕΚ-121/Α/86). Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, κατά την έννοια της παρ.3, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟΝ-15

Τροποποιήσεις του Ν-2472/97

...........................................................................................................

3. Στο τέλος της περιπτ.ιγ της παρ.1 του Αρθ-19 του Ν-2472/97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

"Η προτεραιότητα εξέτασης των αιτήσεων, παραπόνων και ερωτημάτων εκτιμάται από την Αρχή με κριτήριο τη σπουδαιότητα και το γενικότερο ενδιαφέρον του θέματος".

...........................................................................................................

ΑΡΘΡΟΝ-16

Τροποποιήσεις του Ν-3471/06

1. Στην παρ.1 του Αρθ-11 του  Ν-3471/06   διαγράφονται οι λέξεις "με ή".

2. Το εδαφ.α της παρ.2 του Αρθ-11 του Ν-3471/06   αντικαθίσταται ως εξής:

"Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις."

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την πρώτη του επόμενου μήνα μετά την πάροδο εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΑΡΘΡΟΝ-17

Κωδικοποίηση διατάξεων

1. Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταρτίζει σχέδιο νόμου για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που αφορούν στο απόρρητο και στην ασφάλεια των επικοινωνιών, καθώς και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2. Για την πληρότητα της κωδικοποίησης μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά, η αρίθμηση και η διατύπωση άρθρων και παραγράφων, καθώς επίσης να καταργούνται διατάξεις, στο μέτρο που είναι περιττές ή να προστίθενται νέες, αναγκαίες για την ενότητα της κωδικοποίησης.

...........................................................................................................

ΑΡΘΡΟΝ-20

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν στις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2011

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης