Διαφήμιση

Ειδήσεις-Σχόλια-Ανάλεκτα

Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Συλλεκτικά

Διαφημίσεις Κατοχής 1941-1944


Συμβουλή της ημέρας

Συμβουλές για τα φυτά


Η συμβουλή της ημέρας
Διαφήμιση

Περιοχή ΜελώνΔιαφήμιση
.
.


Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης  Ν-3843/10 ΦΕΚ-62/Α/28-4-10
(διατήρηση ημιϋπαίθριων χώρων, υπέργειοι ή υπόγειοι χώροι του κτιρίου  (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κλπ) που άλλαξαν χρήση, πατάρια, σοφίτες, χώροι εντός του όγκου της pilotis, φωταγωγού ή άλλου ανοιχτού χώρου, που προσμετράται στην κάλυψη)

Εγκ-25172/8/10  (ΔΟΚΚ) Εγκ-8/10 Ε-8/10

Εγκ-25172/8/15-6-10 Εγκ-8/2010  

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου του θέματος και μετά από ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών διευκρινίζουμε τα παρακάτω με σκοπό τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται στο Κεφ.Β   "Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, ειδικό πρόστιμο διατήρης, περιβαλλοντικό ισοζύγιο" του  Ν-3843/10   "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-62/Α/10).

1) Στην ρύθμιση περιλαμβάνονται οι χώροι, που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης σε κτίρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2-7-2009 ή σε κτίρια, τα οποία κατά τις ισχύουσες διατάξεις λογίζονται ότι έχουν οικοδομική άδεια έως 2-7-2009.

(Σ.Σ. Βλ. παρ.1 της Εγκ-15/10 )

2) Για την έναρξη της διαδικασίας ο κωδικός για την καταβολή των παραβόλων στις αρμόδιες ΔΟΥ είναι ο 3741. Η πληρωμή του ειδικού προστίμου του Αρθ-6 , του Ν-3843/10 θα γίνει μέσω του τραπεζικού συστήματος υπέρ του ΕΤΕΡΠΣ. Οι λεπτομέρειες για την εν λόγω διαδικασία θα σας κοινοποιηθούν με την αποστολή της απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ, της παρ.1, του  Αρθ-7 , του Ν-3843/10 (*), η οποία θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypeka.gr , την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε για τη γενικότερη ενημέρωσή σας.

(* Σ.Σ. Βλ. Αποφ-29754/10  ΦΕΚ-1033/Β/7-7-10

Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ του ειδικού προστίμου του Ν-3843/10)

3) Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος, των οποίων ελέγχεται μόνο η πληρότητα και από αμοιβή μηχανικού (οποιασδήποτε ειδικότητας, που έχει δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας), ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με το Εγγρ-15011/31-5-10 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται συνημμένα στην παρούσα. Τα αναφερόμενα, στην προβλεπόμενη από το νόμο τεχνική έκθεση μηχανικού, στοιχεία στηρίζονται στα σχέδια της σχετικής οικοδομικής άδειας. Δεν ελέγχονται τα προσκομισθέντα παραστατικά, καθώς και τα στοιχεία, που δηλώνει ο ιδιοκτήτης στην υπεύθυνη δήλωση, για την αλήθεια των οποίων φέρει ο ίδιος πλήρη την ευθύνη .

4) Στην έννοια "προσθήκη χώρων εντός του όγκου των κτιρίων " περιλαμβάνεται η δημιουργία παταριών, σοφιτών, καθώς και χώρων εντός του όγκου της pilotis, φωταγωγού ή άλλου ανοιχτού χώρου, που προσμετράται στην κάλυψη, δεδομένου οτι ο πραγματικός όγκος, που καλύπτει ένα κτίριο είναι διαφορετικό μέγεθος από το συντελεστή όγκου και τους χώρους που προσμετρώνται σ' αυτόν.

Διευκρινίζεται οτι για τους χώρους αυτούς των οποίων η χρήση έχει μετατραπεί την ευθύνη για τη στατική επάρκεια και τις γενικές ή ειδικές συνθήκες ασφάλειας φέρει ο ιδιοκτήτης.

5) Τα πατάρια και οι σοφίτες, που δεν έχουν κάτοψη στην οικοδομική άδεια αποτυπώνονται με διαγράμμιση στην κάτοψη του υποκείμενου ορόφου.

6) Προσκομίζεται είτε ακριβές αντίγραφο του εγκεκριμένου σχεδίου της οικοδομικής άδειας, είτε απλό φωτοαντίγραφο , για το οποίο βεβαιώνει ο αιτών στην υπεύθυνη δήλωση οτι είναι ακριβές αντίγραφο του εγκεκριμένου σχεδίου της οικοδομικής άδειας.

7) Οι παρ.6 και παρ.7, του Αρθ-10 , του νόμου εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν έχει εφαρμοστεί η παρ.8, του Αρθ-5 , του ΠΔ/8-7-93 "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών...." (ΦΕΚ-795/Δ/93 ) για την αίτηση οικοδομικής άδειας.

(Σ.Σ. Βλ. παρ.2 της Εγκ-15/10 )

8) Η ρύθμιση της παρ.7 του Αρθ-6 του Ν-3843/10 κατισχύει ως νεότερη και ειδικότερη των σχετικώς οριζομένων στην παρ.3 του  Αρθ-23 του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85), αλλά μόνο για τους χώρους που θα υπαχθούν στη ρύθμιση του  Ν-3843/10   και όχι για τους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί με το  Ν-3775/09 , εκτός εάν οι τελευταίοι δηλωθούν όπως προβλέπεται στον  Ν-3843/10 .

9) Η απαγόρευση της παρ.1β, του Αρθ-5 , του Ν-3843/10 ισχύει για αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών .

10) Στους ιδιοκτήτες, που εξόφλησαν την εισφορά, σύμφωνα με τα Αρθ-40 και Αρθ-41 , του Ν-3775/09 , αλλά δεν έχουν τη σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας οι πολεοδομικές υπηρεσίες χορηγούν τη σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας του παρόντος νόμου με επισημείωση εφαρμογής της παρ.1, του Αρθ-10 , του Ν-3843/10.

Στις περιπτώσεις ήδη βεβαιωμένων προστίμων οι πολεοδομικές υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες ΔΟΥ για τους χώρους που τακτοποιήθηκαν και τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία σύμφωνα με την παρ.2.ΣΤ, του Αρθ-40 , του Ν-3775/09, δεν αναζητούνται πλέον.

11) Για τους χώρους, που υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση δεν χορηγείται βεβαίωση οτι ο χώρος είναι κύριας χρήσης , αλλά οτι ρυθμίστηκε με το  Ν-3843/10   ή οτι τακτοποιήθηκε με το  Ν-3775/09 .

12) Κατά κανόνα, μετά την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας των 15 ημερών για τη συμπλήρωση των ελλείψεων δεν παραλαμβάνονται τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρθ-8 , του Ν-3843/10, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων πλήρως αιτιολογημένων από ανωτέρα βία (ασθένεια κλπ).

13) Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του Αρθ-8, του Ν-3843/10, δεν προβλέπεται ετήσια προσαύξηση στο πρόστιμο διατήρησης .

14) Η επιβεβλημένη άρση της επικινδυνότητας ενός κτιρίου είναι ανεξάρτητη διαδικασία από τη ρύθμιση του  Ν-3843/10 .

15) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ.5, του Αρθ-6   του Ν-3843/10 ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησης με τη σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας .

16) Σε περίπτωση διακοπής οικοδομικών εργασιών , με συνέπεια να μην έχουν ολοκληρωθεί οι οικοδομικές εργασίες για την αλλαγή χρήσης του χώρου της παρ.1, του Αρθ-5 , του Ν-3843/10 η συνέχιση χορηγείται μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου του Αρθ-6, του νόμου και στον δηλωθέντα χώρο επιτρέπονται μόνο οι εργασίες που αναφέρονται στην παρ.1, του  Αρθ-22, του Ν-1577/85 (ΓΟΚ/85 ). Οι ίδιες εργασίες επιτρέπονται και για τους χώρους, οι οποίοι τακτοποιήθηκαν με το  Ν-3775/09 .

17) Την αίτηση υποβάλλει ο κύριος του ακινήτου ή σε περίπτωση επικαρπίας ο ψιλός κύριος. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μπορεί να υποβάλει την αίτηση και ένας εκ των συνιδιοκτητών χωρίς όμως να επιμερίζεται το ποσό του παραβόλου ή το ποσό του προστίμου κατά την αναλογία του συνιδιοκτήτη στο ακίνητο.

18) Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης των χώρων που είτε τακτοποιήθηκαν με τον  Ν-3775/09 , είτε θα υπαχθούν στη ρύθμιση του  Ν-3843/10 , πλην βέβαια της περίπτωσης επαναφοράς τους στη χρήση που προβλέπεται στην σχετική οικοδομική άδεια.

19) Τα θέματα φορολόγησης των χώρων που εμπίπτουν στη ρύθμιση του  Ν-3843/10   είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. (παρ.6, Αρθ-6, της Εγκ-5/10 ).

(Σ.Σ. Βλ. προγενέστερο καθεστώς φορολόγησης των κλειστών

ημιϋπαίθριων χώρων, ΝΣΚ-622/04 (Ολομέλεια της 10-12-04).

Το ζήτημα φορολόγησης ημιυπαίθριων και βοηθητικών χώρων ρυθμίζεται

με την Εγκ.ΠΟΛ 1114/19-7-10   με την οποία διευκρινίζεται ότι η τυχόν

πολεοδομική ρύθμιση των ανωτέρω χώρων κατά το Ν-3843/10 δε συνιστά

αποδεικτικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των χώρων αυτών σε χώρους κύριας

χρήσης κατά τον κρίσιμο χρόνο μεταβίβασης και, κατ’ επέκταση, δεν επιβάλλεται

φόρος αναδρομικά για τους ρυθμισθέντες χώρους)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΚ

          ΤΜΗΜΑ Β

          Μεσογείων και Τρικάλων 36, Αθήνα

          τηλέφωνο: 2106913407, 2106929011

Πριν μονώσετε, μάθετε πόση μόνωση χρειάζεστε, που και πως
Διαφήμιση
Εύρεση πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
Διαφήμιση
Νιώ επε - Τεχνική εταιρία
Διαφήμιση
vrisko.gr
Διαφήμιση
Knauf
Διαφήμιση
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Διαφήμιση
CCTV - Computer services
Διαφήμιση
xp.atI.T. - Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής
Μονωτικά Φραγκουλάκης